Latvian Forest Company genomför företrädesemission om 27,3 Mkr för fortsatt expansion

Styrelsen för Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest” eller ”Bolaget”) har idag, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat genomföra en nyemission av B-aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Emissionen omfattar totalt ca 27,3 Mkr och syftar till att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt återbetalning av aktieägarlån som använts för skogsfastighetsförvärv.

Emissionen sker med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. För varje elva (11) befintliga aktier oavsett aktieslag kan en (1) ny B-aktie tecknas. Emissionskursen är 8,20 kronor per ny B-aktie. Teckning av nya aktier kan även ske utan företrädesrätt.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i nyemissionen är 2024-04-09. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är därmed 2024-04-05. För varje innehavd aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Elva (11) teckningsrätter medför rätt att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningstiden löper fr.o.m. 2024-04-11 t.o.m. 2024-04-25.

Teckningsrätterna kommer att handlas på Spotlight Stock Market fr.o.m. 2024-04-11 t.o.m. 2024-04-22. Detta innebär att teckningsrätter kan köpas av de som önskar delta i emissionen med företrädesrätt eller som vill öka sitt deltagande genom att köpa fler teckningsrätter. Erhållna teckningsrätter måste således antingen användas för teckning av aktier senast 2024-04-25 eller säljas senast 2024-04-22 för att inte förfalla. Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) kommer äga rum på Spotlight Stock Market från och med 2024-04-11 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket. Slutlig registrering av emissionen förväntas ske i mitten av maj 2024.

Totalt omfattar emissionen högst 3.333.047 nya B-aktier och tillför vid full teckning Bolaget 27.330.985,40 SEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till sammanlagt ca 0,9 Mkr. Antalet aktier efter emissionen kommer att uppgå till högst 39.996.568 st, varav 39.916.568 B-aktier, samt antal röster till högst 40.716.658 motsvarande en utspädning om cirka 8,19 % vid full teckning.

Syftet med den förestående nyemissionen är att finansiera en fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter samt att återbetala skulder om ca 15 Mkr. Skulderna avser krediter från befintliga aktieägare som använts för finansiering av förvärv under 2023.

Emissionsmemorandum beräknas kunna offentliggöras senast den 10 april 2024. Direktregistrerade aktieägare kommer att få emissionsredovisning och relevant information tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank. Memorandum och teckningssedlar kommer att finnas tillgängliga på bolagets hemsida www.latvianforest.se.

G&W Fondkommission har biträtt Bolaget i upprättandet av emissionsmemorandumet.

Emissionsinstitut i samband med emissionen är Aktieinvest FK AB.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2024, 14.30 CET.