Latvian Forest Company offentliggör informationsmemorandum

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 14 januari – 28 januari 2022.

Latvian Forest Company offentliggör informationsmemorandum

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed informationsmemorandum med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 14 januari – 28 januari 2022.

Styrelsen har upprättat ett informationsmemorandum avseende den företrädesemission av B-aktier som styrelsen den 4 januari 2022 beslutade att genomföra med stöd av bemyndigande från årsstämman den 30 juni 2021. Företrädesemissionen omfattar totalt ca 25 Mkr och syftar till att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 35 procent av emissionsbeloppet.

Informationsmemorandumet finns idag den 13 januari 2022 tillgängligt på Latvian Forest Companys hemsida www.latvianforest.se, på Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se och på Spotlight Stock Markets hemsida  www.spotlightstockmarket.com

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

  • Tio (10) befintliga aktier i Bolaget ger rätt att teckna en (1) nya B-aktier.
  • Teckningskursen per aktie är 7,50 kronor.

Indikativ tidplan

  • 14 januari – 25 januari 2022  Handel i teckningsrätter
  • 14 januari – 28 januari 2022  Teckningsperiod
  • 14 januari, 2022 – fram tills registrering hos Bolagsverket                               Handel i BTA
  • 31 januari 2022                          Beräknad dag för offentliggörande av utfall i emissionen

Direktregistrerade aktieägare kommer att få information om emissionen tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank.

För närmare information om emissionen hänvisas till informationsmemorandumet.

Rådgivare

Emissionsinstitut i samband med emissionen är AktieInvest FK AB. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 13 januari 2022.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i informationsmemorandumet avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.