Star Vault genomför företrädesemission om 3,3 mkr

logo_svart_vitbg.jpg 

 

 

PRESSMEDDELANDE

 

2024-04-02

 

 

 

Star Vault genomför företrädesemission om 3,3 mkr

Styrelsen för Star Vault AB (publ) (”Star Vault” eller ”Bolaget”) har den 2 april 2024 beslutat att genomföra en emission av aktier om cirka 3,3 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”) med stöd av bemyndigande från årsstämman den 13 juni 2023.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att varje fyrtal (4) befintliga aktier, oavsett aktieslag (A respektive B-aktier), ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,04 kr i samma aktieslag. Teckningstiden löper under perioden den 11 april 2024 till och med den 25 april 2024. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp till 3 306 045,76 kr före emissionskostnader. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen är den 9 april 2024. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 82 651 144 stycken till högst 413 255 722 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,01 kr. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 826 511,44 kronor till högst 4 132 557,22 kr.

Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger i samma aktieslag. De som på avstämningsdagen för Företrädesemissionen är registrerade som aktieägare i Star Vault erhåller en (1) teckningsrätt för varje befintlig aktie som ägaren innehar i Bolaget. Fyra (4) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie. För det fall inte samtliga nya aktier tecknas med företrädesrätt skall styrelsen, inom ramen för Företrädesemissionens högsta belopp, besluta om fördelning av aktier som inte tecknats med företrädesrätt. Sådan fördelning skall i första hand ske till aktietecknare som utnyttjat teckningsrätter i Företrädesemissionen i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning och i andra hand till övriga tecknare i förhållande till tecknat belopp. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår.

Styrelsen bedömer att det ökade rörelsekapitalet från Företrädesemissionen ger Bolaget en värdefull finansiell frihet i arbetet att framgångsrikt kunna finjustera och lansera Mortal Online 2 till en bredare publik.

Tidsplan för Företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2024).

5 april: Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt till deltagande i  Företrädesemissionen (inklusive teckningsrätter)

8 april: Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt till deltagande i Företrädesemissionen (exklusive teckningsrätter)

9 april: Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen

10 april: Beräknat datum för offentliggörande av memorandum 

11 april: Teckningsperioden inleds

11 april: Handel med teckningsrätter inleds

11 april: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

22 april: Handel med teckningsrätter avslutas

25 april: Teckningsperioden avslutas

29 april: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

 

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: ir@starvault.se 
Hemsida: www.starvault.se 

 

Denna information är sådan information som Star Vault AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2024.

 

 

Henrik Nyström
CEO
info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.
http://www.starvault.se