Teckningsperioden i Star Vaults fullt säkerställda företrädesemission inleds

Star Vault AB (publ) (”Bolaget” eller ”Star Vault”) meddelade den 4 december 2020 att styrelsen beslutat att genomföra en emission av aktier om cirka 5,0 mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningsperioden i företrädesemissionen inleds idag den 15 december 2020. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets och Aktieinvests respektive hemsida www.starvault.se samt www.aktieinvest.se. Företrädesemissionen är säkerställd genom tecknings- och garantiförbindelser upp till dess högsta belopp. Även allmänheten ges rätt att teckna aktier i emissionen utan företräde.

Styrelsen bedömer att det ökade rörelsekapitalet från föreliggande emission ger Bolaget en värdefull finansiell frihet i arbetet att framgångsrikt finjustera och lansera spelet Mortal Online 2 (”MO2”). MO2 bedöms komma att kunna matcha konkurrerande titlar med stora användarbaser av spelare såväl visuellt som avseende spelupplevelsen och därmed ha möjligheter att ligga i framkant i spelgenren Massive Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG). Även en för spelbranschen blygsam framgång för MO2 kommer att kunna förändra Star Vault från grunden genom att skapa ett positivt kassaflöde från verksamheten. Styrelsen finner det därmed viktigt att optimera befintliga resurser mot MO2 samt öronmärka kapitalet från föreliggande emission till att på bästa sätta finjustera och lansera Mortal Online 2.

Spelutveckling är en kapitalintensiv verksamhet i en bransch som normalt är svår att bedöma från ett försäljningsperspektiv. Med Mortal Online (föregångare till MO2) har Star Vault visat att ett litet team över tiden lyckats bygga en spelupplevelse som användarna återkommer till och, inte minst, även betalar för. Kompetensen i teamet, för den sortens spel som Star Vault producerar, bedöms mycket hög och har bevarats genom en sällsynt låg personalomsättning. Med emissionslikviden från föreliggande nyemission, som i allt väsentligt skall allokeras till att främja en framgångsrik lansering av Mortal Online 2, ser Bolaget goda möjligheter att bygga värden inom sin nisch på spelmarknaden. Mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts anser styrelsen att Bolaget har goda förutsättningar att bli en framgångsrik aktör inom området.

Endast ca 4 500 månatliga spelare i MO2 bedöms ta Star Vault till ett positivt kassaflöde från verksamheten på månadsbasis, vilket beräknas ske i samband med lansering av Mortal Online 2 under slutet av det första kvartalet 2021. Därtill utmärker sig spelgenren MMORPG mycket positivt i spelbranschen avseende hur länge en stor del av spelarna faktiskt stannar kvar och fortsätter att betala för spelupplevelsen.

Villkoren i företrädesemissionen innebär att varje tjugotal (20) befintliga aktier, oavsett aktieslag (A respektive B-aktier), ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,35 kronor i samma aktieslag. Teckningstiden löper under perioden den 15 december 2020 till och med den 30 december 2020. Genom teckningen kommer Bolaget att tillföras upp 5 035 701,30 kr före emissionskostnader. Avstämningsdag för rätt att delta i Företrädesemissionen var den 11 december 2020. Företrädesemissionen innebär att antalet aktier i Bolaget ökas med högst 14 387 718 stycken till högst 302 142 078 stycken. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,01 kronor. De nya aktierna berättigar till utdelning från och med för innevarande räkenskapsår. Bolagets aktiekapital ökas följaktligen med högst 143 877,18 kronor till högst 3 021 420,78 kronor. Befintliga aktieägare har företrädesrätt att teckna aktier i förhållande till det antal aktier de äger i samma aktieslag.

Tidsplan för företrädesemissionen (alla datum hänför sig till 2020 om det specifikt inte anges annat).

15 december: Teckningsperioden inleds

15 december: Handel med teckningsrätter inleds

15 december: Handel med betalda tecknade aktier (BTA) inleds

28 december: Handel med teckningsrätter avslutas

30 december: Teckningsperioden avslutas

7 januari 2021: Offentliggörande av utfall av Företrädesemissionen

För ytterligare information kontakta:
Henrik Nyström, styrelseledamot och VD
E-post: 
ir@starvault.se 
Hemsida: 
www.starvault.se

Henrik Nyström
CEO
info@starvault.se

Star Vault är ett spelutvecklingsbolag baserat i Malmö. Bolaget utvecklar onlinespel, Mortal Online inom genren Massively Multiplayer Online Role Playing Game (MMORPG) samt enklare spel Kitten´d och Mortal Royale.
http://www.starvault.se