Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) tillförs ca 78,2 Mkr före emissionskostnader genom Bolagets nyligen genomförda företrädesemission av B-aktier. Emissionen övertecknades med en täckningsgrad om  139 procent.

Latvian Forest Companys företrädesemission övertecknad

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) tillförs ca 78,2 Mkr före emissionskostnader genom Bolagets nyligen genomförda företrädesemission av B-aktier. Emissionen övertecknades med en täckningsgrad om  139 procent.

Teckningstiden i Latvian Forest Companys nyemission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare avslutades den 5 maj 2021. Totalt tecknades emissionen till 138,8 procent, varav 98,7 procent med stöd av teckningsrätter och 40,1 procent utan stöd av teckningsrätter. Avsikten med företrädesemissionen var att tillföra ca 78,2 Mkr med syfte att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter.

De medel som tillförs genom företrädesemissionen är huvudsakligen tänkta att användas enligt nedan.

Emissionsvolym                                             78,198 MSEK

Beräknade emissionskostnader                                      1,523 MSEK

Återbetalning av lån jämte beräknad ränta             19,798 MSEK

Nyinvestering i skogsfastigheter                                  56,877 MSEK

Styrelsen har i enlighet med de principer som framgår av prospektet tilldelat samtliga aktier i emissionen, totalt 12 819 413 B-aktier, varav 12 649 695 B-aktier tecknade med företrädesrätt och 169 718 B-aktier utan företrädesrätt.

De som har tilldelats aktier tecknade utan företrädesrätt får besked om detta genom översändande av avräkningsnota. Likvid ska erläggas senast den dag som framgår av avräkningsnotan. Erläggs ej likvid i rätt tid kan aktier komma att överlåtas till annan. Något meddelande lämnas ej till den som inte erhållit tilldelning. Förvaltarregistrerade aktieägare får besked om tilldelning enligt respektive förvaltares rutiner.

Handel i betalda tecknade aktier (”BTA”) bedrivs för närvarande på Spotlight Stock Market och kommer att pågå till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket då BTA omvandlas till ordinarie aktier. Registrering av emissionen förväntas ske i slutet av maj eller början av juni 2021.

När företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital att uppgå till EUR 3 733 124,56 (avrundat) och det totala antalet aktier till 33 330 474 stycken varav 33 250 474 B-aktier

Emissionsinstitut i samband med emissionen är AktieInvest FK AB. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Denna information är sådan information som Latvian Forest Company AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021.

Om Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

  • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
  • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
  • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.