Latvian Forest Company offentliggör prospekt

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 21 april – 5 maj 2021.

Latvian Forest Company offentliggör prospekt

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER. SE ÄVEN AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN I DOKUMENTET.

Latvian Forest Company AB (publ) (”Latvian Forest Company” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningstid 21 april – 5 maj 2021.

Styrelsen har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission av B-aktier som styrelsen den 12 april 2021 beslutade att genomföra med stöd av bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2020. Företrädesemissionen omfattar totalt ca 78,2 Mkr och syftar till att finansiera fortsatt expansion genom förvärv av ytterligare skogsfastigheter. Emissionen omfattas av teckningsförbindelser motsvarande ca 43,4 procent av emissionsbeloppet.

Prospektet har idag den 20 april 2021 godkänts och registrerats hos Finansinspektionen och finns idag tillgängligt på Latvian Forest Companys hemsida www.latvianforest.se och på Aktieinvest FK AB:s hemsida www.aktieinvest.se. Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Sammanfattning av huvudsakliga emissionsvillkor

 • Åtta (8) befintliga aktier i Bolaget ger rätt att teckna fem (5) nya B-aktier.
 • Teckningskursen per aktie är 6,10 kronor.

Indikativ tidplan

 • 21 april – 30 april 2021            Handel i teckningsrätter
 • 21 april – 5 maj 2021                Teckningsperiod
 • 21 april – fram tills regist-
  rering hos Bolagsverket          Handel i BTA
 • 7 maj 2021                                   Beräknad dag för offentliggörande av utfall i emissionen

Direktregistrerade aktieägare kommer att få information om emissionen tillsänt sig. Övriga aktieägare erhåller information genom respektive förvaltare/bank.

För närmare information om emissionen hänvisas till prospektet.

Rådgivare

Emissionsinstitut i samband med emissionen är AktieInvest FK AB. HWF Advokater AB är legal rådgivare.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2021.

För ytterligare information kontakta

Aleksandrs Tralmaks, VD

+37129203972

info@latvianforest.se

Eller besök vår hemsida: www.latvianforest.se

Om Latvian Forest Company

Latvian Forest Company AB (publ) är ett svenskt noterat bolag som förvärvar, säljer samt bedriver skogsbruk på fördelaktigt värderad skog i Lettland. De tre huvudsakliga grunderna för verksamheten är, förutom att skog är en eftertraktad realtillgång som växer av egen kraft;

 • en förväntad ökning av prisnivåerna för lettiska skogs- och jordbruksfastigheter
 • att skapa värdeökning genom en aktiv skogsförvaltning
 • att skapa värdeökning genom att bygga upp en större fastighetsportfölj.

VIKTIG INFORMATION

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande om att sälja eller förvärva värdepapper i Bolaget och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av information i tillväxtprospekt avseende Erbjudandet.

Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. De värdepapper som beskrivs i denna kommunikation har inte och kommer inte att registreras i enlighet med den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) och de får därför inte erbjudas eller säljas i USA utan att registreras eller omfattas av ett undantag från registrering enligt Securities Act samt i enlighet med tillämplig värdepapperslagstiftning i delstater i USA. Bolaget avser inte att registrera något erbjudande i USA eller att lämna något offentligt erbjudande av värdepapper i USA.

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.