OssDsign offentliggör prospekt i samband med fullt garanterad företrädesemission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, KANADA, HONGKONG, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. YTTERLIGARE RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen i OssDsign AB (publ) (”OssDsign” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt i samband med den företrädesemission om cirka 240 miljoner kronor som offentliggjordes via pressmeddelande den 2 mars 2021 (”Företrädesemissionen”). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på Bolagets webbplats.

Prospektet avseende Företrädesemissionen har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Bolagets webbplats (https://www.ossdsign.com/) och på ABG Sundal Colliers webbplats (www.abgsc.com). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Bolagspresentationer via webcast i samband med Företrädesemissionen
I samband med teckningsperioden i Företrädesemissionen som löper från och med den 21 april 2021 till och med den 7 maj 2021 kommer Bolagets VD Morten Henneveld att presentera Bolaget, motivet till Företrädesemissionen samt ytterligare information om Bolagets strategi och framtidsplaner. Presentationerna kommer att hållas via webcast med ABG Sundal Collier som värd. Se nedan för ytterligare information om presentationerna samt information om hur anmälan sker.

Datum: 21 April 2021
Tid: 17:30 – 18:30 CET
Länk till webcast: https://abgsc.webex.com/abgsc/onstage/g.php?MTID=ecac3600825d2845b68b250d266f0a081
Eventnummer (access code): 183 748 6593
Lösenord för eventet: RNuwNMjc733

Datum: 5 May 2021
Tid: 12:00 – 13:00 CET
Länk till webcast: https://abgsc.webex.com/abgsc/onstage/g.php?MTID=ee06e75653939aa53b81d9b25429478e8
Eventnummer (access code): 183 803 5632
Lösenord för eventet: rDJtyJvG223

Rådgivare
ABG Sundal Collier agerar sole global coordinator och bookrunner i samband med Företrädesemissionen. Setterwalls Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Bolaget.

För mer information, vänligen kontakta:
Morten Henneveld, VD, OssDsign AB
Tel: +46 73 382 43 90, email:
morten.henneveld@ossdsign.com

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank AB. Kontaktuppgifter: Erik Penser Bank AB, Box 7405, 103 91 Stockholm, tel: +46 (0)8-463 80 00, email: certifiedadviser@penser.se.

Om OssDsign 
OssDsigns vision är att skapa regenerativa lösningar, som så naturligt som möjligt återställer och botar patienter med kranie- och ryggradsdefekter. OssDsigns drivkraft är att ge patienter livet de förtjänar tillbaka, genom att i samarbete med kirurger integrera biomaterial och klinisk design för att skapa produkter som ger bättre läkningsförmåga. Med huvudkontor i Sverige förser OssDsign sjukhus över hela världen med implantat för kraniell rekonstruktion och andra applikationer inom ortopedisk kirurgi.

Viktig information
Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Mottagaren av detta pressmeddelande ansvarar för att använda detta pressmeddelande och informationen häri i enlighet med tillämpliga regler i respektive jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 (“Prospektförordningen”).

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Prospektet som upprättats med anledning av Företrädesemissionen offentliggjordes av Bolaget den 20 april 2021. Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns tillgängligt på OssDsign’s webbplats, https://www.ossdsign.com/. Finansinspektionens godkännande av prospektet ska inte uppfattas som ett godkännande av aktierna. Detta pressmeddelande är dock inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen. Eventuellt investeringsbeslut bör, för att en investerare fullt ut ska förstå de potentiella riskerna och fördelarna som är förknippade med beslutet att delta i Företrädesemissionen, enbart fattas baserat på informationen i prospektet. Därmed rekommenderas en investerare att läsa hela prospektet. Detta pressmeddelande utgör marknadsföring i enlighet med artikel 2 k i Prospektförordningen. OssDsign har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon annan medlemsstat i EES utöver Sverige. Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna aktier i Företrädesemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker OssDsigns avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som OssDsign har gjort efter bästa förmåga men som OssDsign inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av OssDsign. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.