Ledning och nyckelpersoner investerar 19,2 MSEK i Brighter genom riktad nyemission

Ledning och nyckelpersoner i Brighter AB (publ) investerar 19,2 MSEK i Brighter genom en riktad nyemission, som beslutades av extra bolagsstämma den 11 november 2019. Totalt tecknades 2 629 430 aktier till en teckningskurs om 7,30 kronor. Erbjudandet blev därmed fulltecknat.

Betalning för tecknade aktier erläggs kontant. Teckningskursen motsvarar den omräknade teckningskursen (strike price) enligt villkoren för teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II. 

Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 2 629 430 aktier från 93 397 483 till 96 026 913 aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med 131 471,50 kronor från 4 669 874,15 kronor till 4 801 345,65 kronor. 

Bakgrund

Av förbiseende kom de av årsstämman den 17 maj 2016 beslutade teckningsoptionerna i program 2016/19 serie I och program 2016/19 serie II aldrig att registreras hos Bolagsverket. För att kompensera de som skulle ha innehaft teckningsoptionerna för utebliven möjlighet att teckna aktier i Bolaget beslutade styrelsen att genomföra en riktad nyemission till de som skulle ha varit innehavare av teckningsoptioner i program 2016/19 serie I (dåvarande styrelseledamöter) och program 2016/19 serie II (dåvarande personal och nyckelpersoner).

Om Brighter AB (publ)

Brighter är ett svenskt health tech-bolag med en vision om en enklare vardag för människor som lever med en kronisk sjukdom. Vi tror att en datacentrisk approach är nyckeln till att ge smartare vård. Våra lösningar stärker och underlättar flödet av valida hälso- och behandlingsdata mellan patienter, deras nära och kära och deras vårdgivare – vilket kan förbättra livskvaliteten, minska belastningen på sjukvården och öppna upp nya möjligheter för datadriven forskning. Brighter är certifierat under ISO 13485. 2019 utnämndes bolaget till vinnare i Swecare Rising Stars Award. Besök bolagets hemsida för mer information: https://brighter.se/

Bolagets aktie är listad på Nasdaq First North Growth Market/BRIG. Brighters Certified Adviser är Eminova Fondkommission AB +46 (0)8 – 684 211 10, adviser@eminova.se, www.eminova.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Zetterberg, CFO
Telefon: +46 708 37 21 23
E-post: ann.zetterberg@brighter.se

Henrik Norström, CEO
Telefon: +46 733 40 30 45     
E-post: henrik.norstrom@brighter.se

Denna information är sådan information som Brighter AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 22 november 2019 kl. 13:58 CET.