Acrinova ingår avtal om förvärv av fastighet i Helsingborg

Acrinova AB (publ) (”Acrinova”) meddelar idag att bolaget har ingått avtal med Inslipargruppen i Helsingborg AB om förvärv av fastigheten Carnot 10 i Helsingborgs kommun. Fastigheten, om totalt 2 235 kvadratmeter, utgörs primärt av bostäder fördelat på 30 lägenheter. Fastigheten är idag fullt uthyrd vilket medför ett kontinuerligt och stabilt kassaflöde. Köpeskillingen uppgår till sammanlagt 40 MSEK, varav cirka 4 MSEK kommer att finansieras i form av en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova om 24 SEK per aktie, och resterande 36 MSEK betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån. Den riktade emissionen genomförs med stöd av befintligt bemyndigande från årsstämma i Acrinova den 26 april 2019. Tillträde till fastigheten är planerat att ske i december 2019.

Om finansiering av fastigheten
Köpeskillingen för fastigheten uppgår till totalt 40 MSEK. Av dessa 40 MSEK kommer cirka 4 MSEK att finansieras genom en riktad emission av 166 665 aktier i Acrinova till Inslipargruppen i Helsingborg AB, med ett pris om 24 SEK per aktie. Detta innebär en utspädning om cirka 1 procent för befintliga aktieägare i Acrinova. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för styrelsen i Acrinova att fullgöra ingånget överlåtelseavtal, vilket medför att Acrinova kommer att kunna utöka sitt fastighetsbestånd i en prioriterad ort som passar bra in i det nuvarande fastighetsbeståndet. Resterande köpeskilling om 36 MSEK är planerad att betalas kontant från dels Acrinovas egna kassa och dels genom banklån.

VD Ulf Wallén kommenterar:
”Vi kan idag meddela ännu ett fastighetsförvärv och vi upplever att vi nu har ett rejält momentum i vår verksamhet. Helsingborg tillhör en av våra prioriterade orter där vi har en mycket bra lokalkännedom och fastigheten vi nu har förvärvat är dessutom fullt uthyrd vilket kommer tillföra ett fint tillskott till våra löpande hyres- och förvaltningsintäkter. Vad som också är värt att nämna är att detta är en bostadsfastighet, något som vi har lång erfarenhet av att förvalta och som helt ligger inom ramarna för vår kärnverksamhet och våra expansionsplaner.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulf Wallén, VD
0708-30 79 90  
ulf.wallen@acrinova.se
www.acrinova.se 

Acrinova är ett aktivt fastighets- och förvaltningsbolag verksamt i södra Sverige, med tyngdpunkt på Öresundsregionen. Acrinovas fastighetsbestånd ska utvecklas genom förvärv och projektutveckling/förädling. Genom vår samlade kompetens ska vi optimera varje fastighets värdeutveckling. 

Denna information är sådan information som Acrinova AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 november 2019.