LifeAssays AB – Delårsrapport Q3 2020

Sammanfattning av delårsrapport

Med ”Bolaget” eller ”LifeAssays” avses LifeAssays AB (Publ) med organisationsnummer 556595–3725.

Tredje kvartalet (2020-07-01 – 2020-09-30)

Koncernen

• Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 2 761 (1 533) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till 2 785 (-4 726) KSEK.

• Resultat per aktie blev 0,04 (-0,07) kr.

Moderbolaget

• Nettoomsättningen för perioden juli – september 2020 uppgick till 764 (1 523) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till -1 170 (-4 164) KSEK.

Årets första nio månader (2020-01-01 – 2020-09-30)

Koncernen

• Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 6 382 (4 112) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till -1 732 (-15 585) KSEK.

• Resultat per aktie blev -0,02 (-0,24) kr.

Moderbolaget

• Nettoomsättningen för perioden januari – september 2020 uppgick till 2 793 (3 764) KSEK

• Resultat efter skatt uppgick till -5 087 (-12 521) KSEK.

* Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med 78 833 834 aktier, vilket är registrerat antal aktier per 2020-09-30. Vid samma period föregående år hade Bolaget 65 167 473 aktier registrerade.

** Soliditet: Eget kapital dividerat med totalt kapital.

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

  • Den 7 juli meddelar LifeAssays om den kvittningsemission som genomfördes av aktier om ca 2 MSEK.
  • Den 7 juli meddelar Bolaget att man signerat avtal om utvecklingsarbete med AegirBio AB som ska generera mellan 1,5 och 1,8 MSEK under återstoden av 2020.
  • Den 9 juli meddelar LifeAssays att man har beslutat att byta lista till NGM Nordic SME som ett nästa steg i besparingsplanen.
  • Den 31 juli meddelar Bolaget om den riktade nyemissionen om 6 499 998 nya aktier samt en kvittningsemission om 3 636 363 nya aktier.
  • Den 14 augusti meddelar Bolaget om att man fortsätter sin struktureringsplan och har genomfört en kvittningsemission av aktier om ca 2,5 MSEK.
  •  Den 17 augusti meddelas att bolagets rörelsekapital är säkerställt för minst 12 månader.
  • Den 31 augusti publicerar Bolaget sin halvårsrapport för januari till juni 2020.
  • Den 1 september tydliggör LifeAssays att värdet av innehavet i AegirBio AB uppgår till cirka 76 MSEK.

 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

VD har ordet

Bästa aktieägare,

Jag är stolt över det gigantiskt arbete som vi i LifeAssays gjort under året och kanske främst under Q3 för att leverera löftet att under 2020 bli kassaflödespositiva. Under det tredje kvartalet i år har vi, trots engångskostnader i samband med att vi flyttat till mindre och mer kostnadseffektiva lokaler, byte av lista till NGM Nordic SME, årsavgifter patent med mera, minskat underskottet till drygt 1 MSEK att jämföra med drygt 4 MSEK motsvarande tid förra året. Vi kommer att uppfylla löftet!

Detta har gjort att Bolaget de tre första kvartalen i år genererat ett resultat på knappa minus 5 MSEK att jämföras med minus 12,5 MSEK de första tre kvartalet 2019!  Vi har alltså mer än halverat underskottet i år. LifeAssays levererar på löftet att vända skutan till positivt kassaflöde i år!

Under Q3 har arbetet med vårt intressebolag Aegirbio intensifierats. Farten och utvecklingsmöjligheterna är mycket stora och vi ser att samarbetet kommer att fördjupas. Aegirbio har även varit aktiva på förvärvsfronten och förvärvat två kompletterande bolag, ViraSpec och Thyrolytics. Det vi ser på LifeAssays är att detta kommer leda till att vår teknik används mer och att vi kommer kunna sälja mer tjänster och framför allt att långsiktigt få mer royaltyintäkter.

Viraspec AB, ett av bolagen som förvärvades och vars namn ni känner igen från information som publicerats rörande en salivtest för Covid-19, har vi redan etablerat samarbete med. I Viraspec finns historik och kompetens inom den teknologi som är basen i våra tester på MagniaReader. Thyrolytics arbetar redan med vårt team i Finland för att dra nytta av deras erfarenheter från arbetet med MagniaReader både vad gäller mjuk och hårdvara i utvecklingen av deras handhållna instrument.

Jag har vid flera tillfällen pekat på styrkan i att ha en laboratorietest färdig som referens när vi sätter upp motsvarande produkt på vår POC plattform MagniaReader då vi kan använda reagens och kunskap från våra kollegor i USA för att snabbare och säkrare få fram testerna. Nu senast har vi visat det då vi testat prover från patienter behandlade med Herceptin (Bröstcancer) både i Laboratoriet i USA och med MagniaReader med bra korrelation.  Lägger vi Herceptin till de redan påbörjade projekten Remicade (Crohn´s sjukdom), Rituximab (leukemi) vill jag påstå att vi nu ligger före den plan av projekt som vi i LifeAssays framgent ska göra för Aegirbio. Tillsammans med teamet i USA och våra nya kollegor i Viraspec och Thyrolytics kan vi nu ytterligare öka takten i utvecklingen av produkter till Vårdcentraler, minde sjukhus och liknande att användas i uppföljningen av patienter under behandling med biologiskas läkemedel.

Pandemin fortsätter att förhindra oss från att träffa våra veterinärkunder i annat än undantagsfall. Våra kunder är dock trogna och uppskattar våra produkter vilket gör att vi behåller volymerna för LifeAssays veterinärprodukter medan vi sett att volymen för de produkter vi distribuerar har gått ner lite. Arbetet med att sälja veterinärdelen tog i princip paus i samband med att pandemin slog klorna i oss men vi är förhoppningsfulla att det skall ändras så snart livet och verksamheten återgår till det normala.

Jag avslutar här med att konstatera att det nära samarbete med Aegirbio som jag nämnde i mitt förra VD ord har kommit igång på ett mycket positivt sätt. Vi har genomfört den teknologiöverföring som nämnts för att Aegirbio ska kunna stå på egna ben men vi är fortfarande en nyckelpartner i deras utveckling av POC tester, något som jag ser att vi kommer att vara ett bra tag framöver. Detta kommer långsiktigt leda till mer intäkter och betydande royalties. Jag tycker också att det är viktigt att betona att värdet på Aegirbio är betydande och därmed är LifeAssays långsiktigt säkrat, både genom ökade intäkter, royalties och inte minst värdet av aktierna. Det är med stor tillförsikt som vi ser både avslutning på året och framtiden an

Lund i november 2020

Anders Ingvarsson, MSc

VD för LifeAssays AB

anders.ingvarsson@lifeassays.com

LIFEASSAYS AB

LifeAssays® är ett svenskt diagnostikföretag som fokuserar på att tillhandahålla korrekta och prisvärda diagnostiska test för veterinärer, vårdcentraler och primärläkare baserat på vår unika, patenterade vårdteknikplattform. LifeAssays® AB grundades 2000.

Tekniken utvecklades vid Lunds universitet och baseras på små magnetiska partiklar i nanostorlek och deras efterföljande tillämpning inom bioteknologisk och medicinsk forskning. Den unika patenterade point-of-care-tekniken består av magnetiska partiklar i nanostorlek och ett detektorsystem för identifiering av biologiska markörer som använder tekniken. Denna vårdplattform är grunden för diagnostikföretaget LifeAssays®.

Idag är LifeAssays® ett växande diagnostikföretag med egen utveckling, tillverkning och marknad & försäljning. Företaget har varit noterat på NGM Main Regulated Equity i Stockholm, Sverige sedan 2002. I augusti 2020 så avnoterades bolaget från NGM Main Regulated Equity och noterades istället på NGM Nordic SME.

LifeAssays kommer att utveckla kompletta lösningar som involverar ett brett spektrum av vårdtest som används på den unika plattformen för att erbjuda veterinär- och humana diagnostikmarknad toppmoderna produkter.

AEGIRBIO AB

Aegirbio AB (Publ) är ett joint venture bolag mellan LifeAssays AB och Abreos Bioscience i USA som är noterat på Nasdaq First North. Aegirbio är ett diagnostikföretag som via sin unika patenterade teknologiplattform erbjuder tester för att övervaka och optimera doseringen av biologiska läkemedel. Biologiska läkemedel är det segment inom läkemedelsindustrin där användningen växer snabbast – en fjärdedel av alla läkemedel förväntas vara biologiska under 2020. Samtidigt varierar läkemedelsnivåerna enormt (upp till 100 gånger) hos patienter som får standarddoser av biologiska läkemedel.

”One size fits all” resulterar i att patienter med låga läkemedelsnivåer inte svarar på behandlingen, medan överdrivna läkemedelsnivåer ökar risken för allvarliga biverkningar. Denna osäkerhet vid dosering leder i cirka 55% av fallen till över – eller underdosering, vilket resulterar i onödiga kostnader och bristfälliga resultat.

Bolagets tester för optimerad dosering av biologiska läkemedel kommer vara fokuserade på sjukdomar inom neurologi, autoimmuna sjukdomar samt cancer. Aegirbio har under första kvartalet 2020 inlett försäljning i USA av testet MoNATor för läkemedlet Tysabri, som används för behandling av den neurologiska sjukdomen Multipel Skleros (MS). Totalt har Aegirbio som mål att lansera fyra tester innan 2023. Diagnostisering kommer dels att erbjudas genom ett laboratorietest, dels till den patientnära marknaden som ett så kallat POC (”Point-of-care”) för test på sjukhus och vårdcentraler. I planen finns även PON (”Point-of-need”) test för hemmabruk.

Per 2020-09-30 innehar LifeAssays AB 3 125 000 aktier i Aegirbio AB, motsvarande 30,3 % av rösterna.

Utvecklingen för LifeAssays i siffror

Intäkter

Koncernen redovisar en nettoomsättning på 6 382 (4 112) KSEK för årets första nio månader, varav 2 802 KSEK är intäkter från kundförsäljning, 3 580 KSEK avser fakturerade licensintäkt till AegirBio samt permitteringsbidrag. För tredje kvartalet redovisade koncernen en nettoomsättning om 2 761 (1 533) KSEK. Moderbolaget redovisar en nettoomsättning på 2 793 (3 764) KSEK för årets första nio månader och övriga rörelseintäkter på 3 580 (4) KSEK. För tredje kvartalet redovisade moderbolaget en nettoomsättning om 764 (1 523) KSEK samt övriga rörelseintäkter om 1 998 (0) KSEK.

Resultat

Rörelseresultatet för koncernen uppgick för årets första nio månader till -907 (-13 235) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 2 942 (-3 994) KSEK. Rörelseresultatet för moderbolaget uppgick för årets första nio månader till -4 552 (-11 185) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till -1 065 (-3 381) KSEK.

Resultat före skatt för perioden januari till september 2020 uppgick till -1 732 (-15 585) KSEK för koncernen. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till 2 785 (-4 726) KSEK. Resultat före skatt för moderbolaget för perioden januari till september 2020 uppgick till -5 087 (-12 521) KSEK. Motsvarande siffror för tredje kvartalet uppgick till -1 170 (-4 164) KSEK.

Finansiell ställning

Soliditeten för LifeAssays AB var 68 (79) procent den 30 september 2020 och det egna kapitalet uppgick till 9 915 (11 555) KSEK. Bolagets likvida medel uppgick till 321 (2 216) KSEK. Totala tillgångar för Bolaget uppgick vid samma tidpunkt till 14 578 (14 595) KSEK.

Kassaflöde och investeringar

Koncernens kassaflöde för perioden januari till september 2020 var 67 (-740) KSEK. Investeringarna uppgick till 7 807 (1 514) KSEK, varav 958 (1 514) KSEK avsåg immateriella tillgångar, 538 (0) KSEK avsåg materiella anläggningstillgångar i form av leasingtillgång enligt IFRS 16 samt 6 311 (0) KSEK som ökad värdet av Joint venture bolaget AegirBio AB.

LIFEASSAYS® AB:s AKTIE

LifeAssays® AB:s aktie, LIFE B med ISIN-kod SE0000819054, är sedan 28 juni 2002 noterad på NGM Main Regulated Equity i Stockholm. I augusti 2020 så avnoterades bolaget från denna lista och noterades istället på NGM Nordic SME, som är en börs under Finansinspektionens tillsyn. En handelspost omfattar 1 aktie.

Per den 30 september 2020 uppgick antalet aktier till 78 833 834 stycken. Det finns ett aktieslag. Varje aktie medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat samt berättigar till en röst på bolagsstämma.

Jan-sep 2020 Jan-sep 2019 Helår 2019
Antal aktier före full utspädning 78 833 834 65 167 473 65 167 473
Antal aktier efter full utspädning 78 833 834 65 167 473 65 167 473
Resultat per aktie före full utspädning -0,02 -0,24 -0,33
Genomsnittligt antal aktier före full utspädning 69 722 926 27 887 885 32 504 537
Genomsnittligt antal aktier efter full utspädning 69 722 926 27 887 885 32 506 537

REDOVISNINGSPRINCIPER

Koncernredovisningen för LifeAssays-koncernen har upprättats enligt årsredovisningslagen och International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU samt RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner.

Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering.

Moderbolagets redovisning är upprättad enligt årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Tillämpningen av RFR 2 innebär att moderbolaget tillämpar samtliga av EU antagna IFRS och uttalande så långt detta är möjligt inom ramen för årsredovisningslagen och med hänsyn till sambandet mellan redovisning och beskattning. Moderbolagets redovisningsprinciper är oförändrade jämfört med de som beskrivs i årsredovisningen 2018.

Viktiga redovisningsprinciper finns beskrivna i årsredovisningen.

GRANSKNING AV REVISOR

Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

FINANSIELL KALENDER                                                                  

26 feb 2021       Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2020.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom human- och veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com