LifeAssays offentliggör prospekt och ny finansiell information som återfinns i prospektet

Det prospekt som LifeAssays AB (publ) (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) har upprättat med anledning av den förestående nyemissionen av aktier med företrädesrätt för LifeAssays aktieägare om cirka 25,1 MSEK (”Företrädesemissionen”) har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet presenteras, på grund av regulatoriska krav, ny finansiell information som tidigare inte har offentliggjorts då Bolagets kapitalstruktur framställs per den 30 april 2019. Prospektet finns tillgängligt på LifeAssays hemsida (www.lifeassays.com) från och med måndag den 8 april 2019.

Prospekt
Det prospekt som LifeAssays har upprättat med anledning av den förestående Företrädesemissionen har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kan erhållas från LifeAssays och Eminova Fondkommission samt hålls tillgängliga på LifeAssays webbplats (www.lifeassays.com) och på Eminova Fondkommissions webbplats (www.eminova.se). Prospektet kommer även finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se).

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår LifeAssays kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 30 april 2019. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Nedan redovisas LifeAssays kapitalisering per 30 april 2019. Bolaget ingick den 24 maj 2019 ett avtal om bryggfinansiering om sammanlagt 8,5 MSEK med Formue Nord Markedsneutral AS, vilket inte ingår i nedanstående tabeller.

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Nedan redovisas Koncernens kapitalisering per den 30 april 2019.

KSEK 30 april 2019
Summa kortfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet 10 702
Summa långfristiga räntebärande skulder
Mot garanti eller borgen
Mot säkerhet
Utan garanti/borgen eller säkerhet 12 325
Eget kapital
Aktiekapital 21 579
Reservfond
Övriga reserver 160 958
Balanserad vinst inklusive periodens resultat -195 702
Summa kortfristiga räntebärande skulder -13 165


NETTOSKULDSÄTTNING

Nedan redovisas Koncernens nettoskuldsättning per den 30 april 2019.

KSEK 30 april 2019
(A) Kassa 132
(B) Andra likvida medel
(C) Kortfristiga finansiella placeringar
(D) Likviditet (A)+(B)+(C) 132
(E) Kortfristiga finansiella fordringar 1 776
(F) Kortfristiga banklån
(G) Kortfristig del av långfristiga skulder
(H) Andra kortfristiga finansiella skulder 10 702
(I) Kortfristiga finansiella skulder (F)+(G)+(H) 10 702
(J) Netto kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D) 8 794
(K) Långfristiga finansiella fordringar
(L) Långfristiga banklån
(M) Utestående obligationslån
(N) Andra långfristiga skulder 12 325
(O) Långfristiga finansiella skulder (L)+(M)+(N) 12 325
(P) Långfristig finansiell nettoskuldsättning (O)-(K) 12 325
(Q) Finansiell nettoskuldsättning (J)+(P) 21 119


Företrädesemissionen i sammandrag

  • Den som på avstämningsdagen den 15 juli 2019 är registrerad som aktieägare i LifeAssays erhåller sex (6) teckningsrätter för varje innehavd B-aktie i LifeAssays. En (1) teckningsrätt berättigar innehavaren att med företrädesrätt teckna en (1) ny B-aktie.
  • Teckningskursen är 0,45 SEK per aktie.
  • LifeAssays tillförs vid full teckning cirka 25,1 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckning sker under perioden 17–31 juli 2019.
  • Handel i teckningsrätter sker under perioden 17–29 juli 2019.
  • Bolaget har erhållit teckningsförbindelser från flera av Bolagets aktieägare om cirka 9,7 MSEK motsvarande cirka 39 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har ett antal professionella investerare genom garantiåtaganden förbundit sig att teckna aktier i Företrädesemissionen, som eventuellt inte tecknas med eller utan stöd av teckningsrätter, om totalt cirka 10,3 MSEK, motsvarande cirka 41 procent av Företrädesemissionen. Sammanlagt omfattas Företrädesemissionen därmed av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 20 MSEK, motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna är inte säkerhetsställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang. Kontant provision utgår enligt garantiavtalet om 12 procent på garanterat belopp.

Rådgivare

Eminova Partners AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou AB är legal rådgivare till LifeAssays i samband med Företrädesemissionen.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som LifeAssays AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014.

För ytterligare information kontakta VD för LifeAssays AB, Anders Ingvarsson 46 46 286 54 00 eller email: info@lifeassays.com

Om LifeAssays®. NGM-listade LifeAssays® ABs affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja diagnostiska system baserade på bolagets egna och patenterade teknologiplattform, MagnetoImmunoAssay (MIA). Företaget levererar säkra och robusta system för snabba och tillförlitliga analyser inom veterinärmedicin. För mer detaljer se www.lifeassays.com