LightAir tillförs cirka 21 MSEK via företrädesemission

LightAir AB (publ) (”LightAir” eller ”Bolaget”) meddelar idag utfallet i den företrädesemission av units som offentliggjordes den 24 oktober 2022 och som godkändes av extra bolagsstämman den 22 november 2022 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Cirka 41,2 procent tecknades av emissionsgaranter. Genom Företrädesemissionen tillförs LightAir cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA, RYSSLAND, BELARUS ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIGT ELLER KRÄVA YTTERLIGARE ÅTGÄRDER ÄN SÅDANA ÅTGÄRDER SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT. SE AVSNITTET ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Företrädesemissionen tecknades till totalt 85 procent, varav cirka 43,5 procent tecknades med stöd av uniträtter och cirka 0,3 procent tecknades utan stöd av uniträtter. Av detta följer att emissionsgaranterna tilldelas cirka 41,2 procent av Företrädesemissionens totala volym.  Emissionsgaranterna kan komma att välja att erhålla garantiersättningen i nyemitterade aktier. Genom Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 21,0 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till maximalt cirka 3,3 MSEK och består huvudsakligen av kostnader för garantiåtaganden och ersättning till rådgivare samt emissionsadministration i anslutning till Företrädesemissionen.

Vi vill tacka befintliga och nya aktieägare som deltagit i emissionen och därmed gett oss förtroendet att skapa aktieägarvärde i ett utmanande kapitalmarknadsklimat. Genom företrädesemissionen har vi nu ökat vår kapacitet för att ytterligare accelerera vår tillväxt och vidareutveckla vårt fokus på förvärv och affärsutveckling i enlighet med vår strategi inom B2B-försäljning” säger LightAirs VD, Lars Liljeholm.

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av units som tecknats utan stöd av uniträtter har skett i enlighet med villkoren för Företrädesemissionen, vilka anges i det informationsmemorandum som publicerades den 28 november 2022. Besked om sådan tilldelning meddelas separat genom avräkningsnota. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om tilldelning i enlighet med instruktioner från respektive förvaltare.

Handel med BTU

Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker på NGM Nordic SME fram till omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner efter att Företrädesemissionen registrerats vid Bolagsverket. En (1) BTU innehåller två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 2. Preliminär likviddag för de avräkningsnotor som kommer skickas till de som erhållit tilldelning vid teckning utan stöd av uniträtter är den 21 december 2022. Registrering vid Bolagsverket beräknas ske under vecka 52, 2022 och så snart som möjligt efter detta kommer omvandling av BTU till aktier och teckningsoptioner att ske.

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet i LightAir att öka med 14 980 479 SEK genom utgivande av 29 960 958 aktier, motsvarande en utspädning om 36,2 procent. Efter Företrädesemissionen kommer aktiekapitalet att uppgå till 41 416 619 SEK och antalet aktier kommer att uppgå till totalt 82 833 238 aktier, efter registrering av Företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Teckningsoptioner

Genom Företrädesemissionen emitteras även 14 980 479 teckningsoptioner av serie TO 2, vilka berättigar till teckning av 14 980 479 aktier i Bolaget.

De teckningsoptioner av serie TO 2 som har emitterats i Företrädesemissionen berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i LightAir under teckningsperioden från och med den 2 januari 2024 till och med den 16 januari 2024. Teckningskursen för teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner motsvarar 75 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktier på NGM Nordic SME under perioden från och med den 1 december 2023 till och med den 29 december 2023. Teckningskursen kan dock inte vara högre än 1,40 SEK och inte lägre än 0,70 SEK.

Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 2 inom ramen för emitterade units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare upp till cirka 21,0 MSEK, beroende på teckningskurs. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner serie TO 2 kommer aktiekapitalet att öka med ytterligare 7 490 239,5 SEK, motsvarande ytterligare utspädning om cirka 15,3 procent.

Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på NGM Nordic SME efter det att Företrädesemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Hjulström AB legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB var emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information är sådan information som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 december 2022 kl. 08:00 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiv luftrening. Erbjudandet är baserat på två unika teknologier; IonFlow och CellFlow. På olika vis nyttjar bägge teknologierna ozonfri jonisering för att oskadliggöra skadliga partiklar såsom virus, föroreningar och pollen. Marknaden är internationell och sedan en tid tillbaka bearbetas tre segment; Commercial, Industrial samt Consumer.

LightAir är listat på NGM Nordic SME och har cirka 4 300 aktieägare. För mer information se www.lightair.com.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 49 M&A-rådgivare och investmentbanker i 36 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande att teckna aktier, teckningsoptioner, units eller andra värdepapper i LightAir och investerare ska inte teckna eller förvärva några värdepapper annat än på grundval av informationen i det informationsmemorandum som LightAir offentliggjort på Bolagets webbplats den 28 november 2022.

Varken uniträtter, betalda tecknade units (”BTU”), nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har rekommenderats eller godkänts av någon amerikansk federal eller delstatlig värdepappersmyndighet eller tillsynsmyndighet. Inga uniträtter, BTU, nyemitterade aktier eller teckningsoptioner har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse, eller enligt annan tillämplig lag i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea, Ryssland, Belarus eller i något annat land där Företrädesemissionen eller distribution av pressmeddelandet strider mot tillämpliga lagar eller regler eller förutsätter att ytterligare investment memorandum upprättas, registreras eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Pressmeddelandet, liksom informationsmemorandumet anmälningssedlar och andra till Företrädesemissionen hänförliga handlingar, får följaktligen inte distribueras till någon sådan jurisdiktion.

Bolaget kommer inte ansöka om godkännande av något erbjudande till allmänheten avseende de värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande i något annat land inom det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) än Sverige.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar LightAirs aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”kommer”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Denna information, de åsikter och de framåtriktade uttalanden som återfinns i detta pressmeddelande gäller enbart vid detta datum och kan ändras utan underrättelse därom. LightAir lämnar inga utfästelser om att offentliggöra uppdateringar eller revideringar av framåtriktad information, framtida händelser eller liknande omständigheter annat än vad som följer av tillämplig lagstiftning.