LightAirs styrelse har beslutat om emission för rättigheter i Nordamerika

LightAir har erhållit ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Som tidigare kommunicerats i pressmeddelande den 25 februari 2022 har LightAir ingått avtal om att förvärva dessa rättigheter. LightAirs styrelse har nu beslutat om emission av 500 000 aktier med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022. I samband med beslutet tecknades även alla aktier i emissionen. Utöver 500 000 aktier betalar LightAir 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. Antalet aktier i emissionen motsvarar 0,6 procent av antalet utestående aktier efter emissionen.

Som framgår av pressmeddelande från LightAir AB (publ) (”LightAir”) den 25 februari 2022 har LightAir ingått ett avtal med Eurus AirTech AB och närstående till detta bolag att förvärva rättigheter som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. LightAir har nu erhållit ett licensavtal som ger LightAir rättigheter att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation. Årsstämman den 28 juni 2022 gav styrelsen ett bemyndigande för förvärv av rättigheter avseende Nordamerika. Styrelsen har nu beslutat om emission av 500 000 aktier med stöd av detta bemyndigande. Utöver 500 000 aktier betalar LightAir 200 TSEK för rättigheterna i Nordamerika. Antalet aktier i emissionen motsvarar 0,6 procent av antalet utestående aktier efter emissionen. Detta förvärv av rättigheter i Nordamerika skapar förbättrad kontroll då CellFlow-teknologin sedan länge är en viktig beståndsdel i LightAirs samlade erbjudande.

Tidigare ägde LightAir 51 procent i ett intressebolag som hade rätt att sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika. Detta förvärv av rättigheter i Nordamerika möjliggör för LightAir att sälja CellFlow-produkter i Nordamerika direkt, utan att dela på resultatet i intressebolaget. Intressebolagets rätt att sälja CellFlow-teknologin i Nordamerika har upphört och intressebolaget kommer att avvecklas.

Sammantaget innebär det aktuella förvärvet, tillsammans med förvärven våren 2022 av patent och rättigheter och Cair AB, numera LightAir Industrial AB, att konkurrenskraftiga teknologier och produkter, kvalificerat know-how och marknadskunnande koncentreras till LightAir, som därigenom bildar en plattform med stor potential.

Förvärv av patent och rättigheter
LightAir förvärvade våren 2022 patent och rättigheter avseende CellFlow-teknologin som sammantaget ger ägandet över CellFlow-teknologin på alla globala konsument-, kommersiella och industriella marknader. LightAir hade sedan tidigare licenser för detta men förvärvade våren 2022 själva patenten. Undantagen var då Nordamerika samt inbyggda applikationer i ventilations- och HVAC-system. Nu har LightAir förvärvat rättigheterna att tillämpa CellFlow-teknologin på alla marknader i Nordamerika förutom HVAC/ventilation.

För förvärvet av rättigheter avseende CellFlow-teknologin i Nordamerika (förutom HVAC/ventilation) skall en tilläggsköpeskilling om 500 000 aktier betalas genom emission, samt en kontant betalning om 200 TSEK. Styrelsen har nu beslutat om kontant betalning om 200 TSEK samt emission av 500 000 aktier i LightAir, vilket motsvarar 0,6 procent av antalet aktier efter emissionen. Beslutet gäller med stöd av bemyndigande från årsstämman den 28 juni 2022.

Styrelsen beslutade om emission av aktier för förvärv av rättigheter i Nordamerika enligt följande:

Bolagets aktiekapital skall öka med 250 000 SEK genom nyemission av 500 000 aktier.

Rätt att teckna de nya aktierna skall endast tillkomma Eurus AirTech AB med rätt och skyldighet att betala de tecknade aktierna genom kvittning av sin fordran på LightAir för förvärv av rättigheter i Nordamerika.

Emissionsbeloppet uppgår till 350 000 SEK vilket motsvarar en teckningskurs om 0,70 SEK per aktie, vilket även motsvarar den volymviktade kursen för perioden den 7 december 2022 till och med den 14 december 2022. Den del av teckningskursen som överstiger kvotvärdet ska föras till den fria överkursfonden.

Samtliga nya aktier som emitteras berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken.

Teckning av aktier skall ske den 6 februari 2023. Styrelsen har rätt att förlänga tiden för teckning och betalning.

Tecknad emission för förvärv av rättigheter i Nordamerika
Eurus AirTech AB har den 6 februari 2023 tecknat alla aktier i LightAirs emission. De tecknade aktierna har betalats genom kvittning av fordran på LightAir för förvärv av rättigheter i Nordamerika.

För ytterligare information kontakta:

Lars Liljeholm
VD, LightAir AB (publ)
0708-28 61 96
lars.liljeholm@lightair.com

 

Offentliggörande:

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 februari 2023 kl. 08:15 CET.

Om LightAir

LightAir AB (publ) har som mission att förbättra människors hälsa och välbefinnande genom att utveckla och sälja effektiva luftrenare för alla typer av miljöer. Produkterna är baserade på två unika teknologier. Bolagets aktie är listad på Nordic SME Sweden (Nordic Growth Market NGM AB) under kortnamnet LAIR. Läs mer på www.lightair.com.