Lohilo Foods genomför riktad nyemission om 30 MSEK i samband med planerad notering på Nasdaq First North Growth Market

Lohilo Foods AB (”Lohilo Foods” eller Bolaget”) offentliggör idag ett erbjudande till allmänheten om att teckna nya aktier i Bolaget (”Erbjudandet”) och meddelar samtidigt att Bolaget har för avsikt att ansöka om att notera Bolagets aktier på Nasdaq First North. Growth Market.

Erbjudandet i sammandrag:

  • Erbjudandet omfattar sammanlagt högst 1 363 636 nyemitterade aktier,
  • Aktierna i Erbjudandet tecknas till ett pris om 22 SEK per aktie
  • Villkoren för Erbjudandet innebär att total emissionslikvid uppgår till högst cirka 30 MSEK och motsvarar en värdering på Bolagets samtliga aktier före Erbjudandets genomförande om cirka 292,5 MSEK.
  • Om Erbjudandet fulltecknas uppgår utspädningen till cirka 9,3 procent baserat på nuvarande antal aktier i Bolaget.
  • Inför genomförandet av Erbjudandet har Bolaget erhållit teckningsåtaganden på sedvanliga villkor från Erik Selin via sitt bolag Skandrenting AB, Santhe Dahl via sitt bolag Santhe Dahl Invest AB samt Erik Dahl genom vilka dessa parter åtar sig att teckna aktier i Erbjudandet motsvarande en total emissionslikvid om cirka 20 MSEK. Teckningsåtagandena motsvarar således cirka 66,7 procent av Erbjudandet.
  • Teckningsperioden för Erbjudandet kommer att pågå från och med den 28 september 2020 till och med den 13 oktober 2020.
  • Aktierna kommer efter genomförd notering att handlas under kortnamnet (ticker) “LOHILO”.

Styrelsen har med anledning av Erbjudandet upprättat ett prospekt som idag, den 25 september 2020, har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet offentliggörs av Bolaget i samband med utskick av detta pressmeddelande och innehåller ytterligare information om såväl Bolaget som Erbjudandet. Lohilo Foods har även för avsikt att ansöka om upptagande till handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market och Nasdaq har meddelat dess bedömning att Bolaget uppfyller noteringskraven för Nasdaq First North Growth Market, med sedvanliga villkor och förbehåll. Planerat första datum för handel är den 26 oktober 2020. Utöver teckningsåtagandet har Erik Selin, via sitt bolag ES Aktiehandel AB, tidigare i september 2020 förvärvat aktier för cirka 6,5 MSEK direkt från MF30 Holding AB. Transaktionen genomfördes till samma kurs som i Erbjudandet. Sammanlagt kommer Erik Selin efter Erbjudandets slutförande förvärvat aktier för cirka 15 MSEK i Lohilo Foods.Om Lohilo Foods

Lohilo Foods AB (publ) (tidigare Alvestaglass AB) som grundades 2008 är ett foodtech-bolag med rötter i Småland. Bolaget startade som en glassproducent med målsättningen att bli ett av de största glassbolagen i Norden. Sedan april 2019 har bolaget även etablerat sig inom torrvarusegmentet med produkter inom functional food. Kända varumärken i produktportföljen inkluderar bl.a. LOHILO, Alvestaglass, Järnaglass samt distribution av Häagen-Dazs, NICK’s och Bubbies. Huvudkontor, fabrik och centrallager ligger i Växjö och Bolagets marknadskontor återfinns i Stockholm. Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission via Pepins Group AB och har idag cirka 1 150 aktieägare.

Bakgrund och motiv till Erbjudandet

Styrelsen i Bolaget anser att det är en lämplig tidpunkt att ytterligare bredda aktieägarbasen och ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. Noteringen väntas möjliggöra en fortsatt stark tillväxt, öka kännedomen om Bolaget och dess produkter samt möjliggöra förvärv av kompletterande varumärken.

Om Erbjudandet fulltecknas uppgår emissionslikviden till cirka 30 MSEK före transaktionskostnader. Emissionslikviden kommer att användas enligt följande prioriteringsordning:

  • Försäljnings- och marknadsföringskostnader för att nå utvalda marknader – 60 procent
  • Förstärkning av rörelsekapitalet – 20 procent
  • Produktutveckling – 20 procent

Richard Hertvig, VD och grundare

”Ett av målen vi hade när vi genomförde kapitalanskaffningen via Pepins 2016 var att Bolagets aktier skulle noteras inom 3-5 år och jag är mycket glad att vi slutligen når detta mål. Att bl.a. Santhe Dahl och Erik Selin valt att investera i Bolaget i samband med Erbjudandet ser vi som en tydlig bekräftelse på att det vi gör är rätt och vi är stolta över att ha dessa två ombord tillsammans med våra befintliga cirka 1 150 aktieägare. Vi ser fram emot att välkomna båda befintliga och alla framtida aktieägare att följa med på vår tillväxtresa.”

Hans Jacobsson, styrelseordförande

”Noteringen av Lohilo Foods är ett naturligt nästa steg för Bolaget. Att alltid göra något nytt och att utvecklas finns i Bolagets DNA. Vi tror att noteringen kommer medföra ökad synlighet, ökad transparens samt stärka Bolagets profil gentemot samarbetspartners, kunder och investerare. Noteringen innebär även en möjlighet att öka vår förvärvstakt. Vi både hoppas och tror att Bolagets aktie kommer bli populär bland aktörerna på aktiemarknaden. Varmt välkomna att bli delägare i Lohilo Foods!”

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Teckningsperiod 28 september – 13 oktober 2020
Offentliggörande av utfallet i Erbjudandet 15 oktober
Likviddag 20 oktober
Första handelsdag First North Growth Market 26 oktober

Lock up-avtal

Bolagets två största aktieägare MF30 Holding AB och Santhe Dahl Invest AB, som tillsammans äger cirka 60 procent av de utestående aktierna i Bolaget idag, har ingått ett så kallat Lock up-avtal avseende deras totala innehav efter Erbjudandet. Genom avtalet har de åtagit sig att inte under en period om tolv månader efter noteringen avyttra några aktier i Bolaget.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och MAQS Advokatbyrå är legal rådgivare till Lohilo Foods. Nordnet Bank AB är Selling Agent i samband med Erbjudandet. Emissionsinstitut avseende Erbjudandet är Hagberg & Aneborn Fondkomission.

Certified Adviser

Lohilo Foods har utsett FNCA Sweden AB till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market.

För ytterligare information kontakta:

Richard Hertvig, VD, Lohilo Foods AB
richard@lohilofoods.com
070-886 94 44

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance AB

+46 (0)8-440 56 40
otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Lohilo Foods. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Lohilo Foods kommer endast att ske genom det prospekt som Lohilo Foods denna dag offentliggör.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Lohilo Foods har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (“Ordern”) eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans “Relevanta Personer”). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag eller Nasdaq First North Growth Markets regelverk för emittenter.

Richard Hertvig, CEO richard@lohilofoods.com, +46708869444