Loudspring genomför en riktad nyemission om cirka 1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor)

INTE FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, SYDAFRIKA ELLER JAPAN ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION ÄR FÖRBJUDEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Loudspring Oyj

BOLAGSMEDDELANDE

15.12.2017, 12:00 (EEST)

Med stöd av bemyndigande från årsstämman i Bolaget den 21 april 2017 har styrelsen i Loudspring Oyj (“Loudspring” eller “Bolaget”) den 15 december 2017 beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor) till Alfred Berg Kapitalförvaltning (”Emissionen”).

I Emissionen tecknades 475 977 nya A-aktier (”Erbjudandeaktierna”). Teckningskursen i Emissionen fastställdes till 2,64 euro (26,26 svenska kronor) per Erbjudandeaktie och uppgår sammanlagt till cirka 1,26 miljoner euro (cirka 12,5 miljoner svenska kronor) före avgifter och kostnader. Hela teckningskursen för Erbjudandeaktierna kommer att redovisas i fonden för inbetalt fritt eget kapital. Priset i Emissionen har fastställts baserat på kontakter med utvalda institutionella investerare och Bolaget anser att priset som överenskommits med investeraren är på marknadsvillkor. Anledningarna till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att anskaffa kapital på ett tid- och kostnadseffektivt sätt samtidigt som den institutionella ägarbasen utvidgas.

Erbjudandeaktierna motsvarar cirka 2% av utestående aktier och 0,4% av utestående röster i Bolaget efter Emissionen. Efter Emissionen kommer antalet emitterade och utestående A-aktier i Bolaget att uppgå till 19 233 186.

Lassi Noponen, styrelseordförande i Loudspring, kommenterar:

“Vi har beslutat att följa upp vår senaste nyemission med en liknande kapitalanskaffning riktad till Alfred Berg. Emissionen är genomförd på en fördelaktig prisnivå, vilket är en stark signal för våra nuvarande aktieägare. Vi kommer att fortsätta sprida kunskap om bolaget i Sverige och vi har nu ett stärkt utgångsläge för att göra detta med Alfred Berg som aktieägare, liksom ytterligare kapital för att genomföra vår senaste strategiuppdatering.”  

Alexander Bigge Lidgren, VD för Loudspring, kommenterar:

“Att ta vara på slösade naturresurser och göra dem till intäkter är kärnan i den starka marknadstillväxten vi tydligt ser i våra bolag. Vi är väl positionerade att fånga en stor del av denna genom att öka ägandet i våra nuvarande högpresterande bolag, och med detta ytterligare kapitaltillskott kan vi fortsätta att bygga upp ett antal globala ledare inom deras respektive fält.”

Erbjudandeaktierna förväntas registreras i det finska handelsregistret på eller omkring den 22 december 2017. Loudspring kommer att söka om notering av Erbjudandeaktierna på Nasdaq First North Stockholm och Helsingfors. Beräknad första dag för handel i Erbjudandeaktierna är 22 december 2017.

Pareto Securities agerar Sole Manager och Bookrunner i samband med Emissionen.

Loudspring Oyj

Styrelsen

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Loudspring Oyj (”Bolaget”) i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat direktivet 2003/71/EC (tillsammans med tillämpliga implementeringsåtgärder i något medlemsland, ”Prospektdirektivet”) får värdepapper som hänvisas till i detta meddelande endast erbjudas i en medlemsstat (a) till kvalificerade investerare enligt Prospektdirektivets definition; eller (b) under varje annan situation som faller inom artikel 3(2) i Prospektdirektivet.

Detta dokument och informationen häri får inte distribueras, direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Kanada, Hong Kong, Sydafrika eller Japan. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som här omnämns, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, ”qualified investors” (enligt definitionen i paragraf 86(7) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000) som är (i) personer som har professionell erfarenhet av affärer som rör investeringar och som faller inom definitionen av ”investment professionals” i artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Föreskriften”); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”relevanta personer”). Personer som inte är relevanta personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

Inget prospekt kommer att tas fram i samband med ärenden som omnämns i detta pressmeddelande och det finns ingen skyldighet (enligt Prospektdirektivet) att offentliggöra ett sådant prospekt.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Pareto Securities (“Manager”). Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Informationen i detta meddelande får inte vidarebefordras eller distribueras till någon annan person och får över huvud taget inte reproduceras. Varje vidarebefordran, distribution, reproduktion eller avslöjande av denna information i dess helhet eller i någon del är otillåten. Att inte följa dessa anvisningar kan medföra en överträdelse av Securities Act eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.

För mer information, kontakta:

Alexander Lidgren, Managing Director of Loudspring Plc. Tel. 46 73 660 1007,  alexander.lidgren@cleantechinvest.com

Certified Advisor – Access Partners Oy, tel. 358 9 682 9500

Detta meddelande lämnas enligt, och innehåller insiderinformation enligt artikel 7 i Marknadsmissbruksförordningen hänförlig till Loudspring Oyj. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december klockan 12:00 EET.

Loudspring i korthet

Loudspring är en Nordisk accelerator med investeringar i tillväxtbolag som löser globala utmaningar. Företaget äger innehav i portföljbolag inom energi och resurseffektivitet samt decentraliserad förnyelsebar energi i Finland, Sverige och Berlin. I företagets ledning finns bolagsbyggare och investerare som i över tio år varit aktiva inom cleantechområdet.

Bolaget är listat på First North Finland under ticker LOUD och på First North Sweden under ticker LOUDS.

www.l oudspring.earth

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/cleantech-invest-oy

Twitter: @loudspring

IG: @loudspring_earth

FB: https://www.facebook.com/loudspringco/