Camanio Care AB ger ut gratis teckningsoptioner till ALLA befintliga aktieägare

Camanio Care har tecknat avtal om en finansiering om upp till 20 miljoner SEK. I samband med ingåendet av finansieringsavtalet vill Camanio Care förtydliga att bolaget kommer att ge ut kostnadsfria teckningsoptioner till alla befintliga aktieägare, för att skydda dessa mot utspädning (“Aktieägaroptioner”).

Finansieringsavtalet och dess villkor kommunicerades den 6 december i ett pressmeddelande. Den första Tranchen om 4 miljoner SEK är den första transaktionen i avtalet.

I den första Tranchen kommer en (1) teckningsoption tilldelas för sjutton (17) aktier som är registrerade vid börsens stängning 2017-12-22 (Avstämningsdagen).

Sista dag för handel i Camanio Care aktien inklusive rätt att erhålla teckningsoptioner är den 20 december 2017.

Tilldelning sker 2017-12-28 automatiskt via Euroclear som administrerar bolagets aktiebok.

Teckningsoptionerna har en löptid på tre (3) år från 2017-12-13, då styrelsens beslut om emission av aktieägaroptioner och teckningsoptioner registrerades hos Bolagsverket.

Aktieägaroptionerna kommer att ha samma egenskaper som Teckningsoptionerna och kommer att tas upp till handel på Aktietorget tillsammans.

Lösenpriset för teckningsoptionerna under första Tranchen sätts till 3,20 SEK. Under första Tranchen utfärdas 625 000 Teckningsoptioner till Investeraren och 907 770 Aktieägaroptioner.

Tecknande och nyttjande av optioner

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av Aktieägaroptionerna eller Teckningsoptioner till ett sammanlagt värde om 500 000 kronor eller mer kan ske när som helst under utnyttjandetiden (alltså varje dag under 3 år).

Teckning av nya aktier genom utnyttjande av Aktieägaroptionerna eller Teckningsoptioner till ett värde mindre än 500 000 kronor kan endast ske vid sex tillfällen under den tvåveckorsperiod som föregår dagen för 6, 12, 18, 24, 30 respektive 36 månader (varje månad beräknad som fyra (4) veckor) efter den 13 december 2017 (dagen för registrering hos Bolagsverket). Första inlösenperioden är satt från 2018-05-16 till 2018-05-30.

Fullständiga villkor för Konvertiblerna, Teckningsoptionerna och Aktieägaroptionerna kommer inom kort publiceras på Camanio Cares hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catharina Borgenstierna, vd
Telefon: 0733-93 00 07
E-post: catharina.borgenstierna@camanio.com

Om Camanio Care
Camanio Care är ett bolag inom välfärdsteknologi med produkter inom robotik, hjälpmedel och gamification som fokuserar på människors grundläggande behov. Vi erbjuder produkter och lösningar som ökar kvalitet och kompetens på områden inom Aktivering, Måltidssituationen och Digital Tillsyn, exempelvis BikeAround™ familjen, Giraff och Bestic®. Camanio Care har idag sitt huvudkontor i Stockholm, dotterbolag i USA och distributörer i ett 10-tal länder i Europa samt Australien och Kina. We make the future work.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och läs mer om bolaget på vår hemsida www.camanio.com .

Denna information är sådan information som Camanio Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 december 2017.