Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) genomför tidigare kommunicerad riktad nyemission om 385 miljoner kronor

EJ FÖR DISTRIBUTION I USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN ELLER PUBLICERINGEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 23 december 2019 att Bolaget avtalat om att indirekt förvärva 43 registerfastigheter (”Transaktionen”) från ett dotterbolag till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (”SBB”) och att betalning delvis skulle erläggas med likvid från en riktad nyemission av aktier. Med anledning av detta, och med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämman den 24 januari 2020, har styrelsen beslutat:

  • om en riktad nyemission av 3 850 000 aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Genom nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 3 850 000 kronor till 5 850 000 kronor, och antalet aktier ökar med 3 850 000 aktier till 5 850 000 aktier. Nyemissionen tillför Bolaget 385 000 000 kronor, före emissionskostnader.
  • Teckningskursen fastställdes till 100 kronor. Grunden för teckningskursen har varit aktiens börskurs, rådande marknadsförutsättningar samt förhandlingar med aktietecknarna. Investerare i nyemissionen är ett antal svenska kvalificerade och institutionella investerare.

Syftet med beslutet om nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att nyemissionen möjliggöra genomförandet av Transaktionen och detta på ett tids- och kostnadseffektivt sätt ta in likvid för ett erlägga köpeskillingen.

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den första avstämningsdagen för utdelning som infaller efter det att de nya aktierna registrerats i aktieboken. Som tidigare kommunicerats kommer de nya aktierna som emitteras i den riktade nyemissionen inte att vara berättigade till den delutbetalning av den föreslagna vinstutdelning som styrelsen avser föreslå årsstämman och därigenom utbetalas i omedelbar anslutning efter årsstämman i mars 2020 (”Första Delutbetalningen”) om 5,25 kronor per aktie. Vinstutdelning för de nyemitterade aktierna kommer, enligt styrelsens kommunicerade avsikt, att uppgå till 5,25 kr per aktie för tiden efter Första Delutbetalning fram till årsstämman 2021 med kvartalsvis utbetalning om 1,75 kr per aktie. För den praktiska hanteringen av detta kommer de nyemitterade aktierna levereras som interimsaktier (sk. Betalda Tecknade Aktier) vilka inte kommer upptas till handel och omvandlas först till ordinarie aktier och registreras i aktieboken efter den Första Delutbetalningen skett. Sådan omvandling beräknas ske omkring i omedelbar anslutning efter årsstämman 2020, vilken planeras till den 25 mars 2020.

Till följd av efterfrågan från investerare att delta i nyemissionen har säljaren i Transaktionen, SBB, som i förväg åtagit sig att teckna aktier för 33 miljoner kronor, på Bolagets begäran accepterat att inte teckna några aktier i nyemissionen.

Den riktade nyemissionen medför en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 66 procent (baserat på antalet aktier och röster efter den riktade nyemissionen).

Finansiella, legala och kommersiella rådgivare

Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar finansiell rådgivare och Sole Bookrunner, Wigge & Partners, Svalner, Real Value Management och Amblin som transaktionsrådgivare till Bolaget.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mattias Bülow

VD Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ)

Telefon: +46 (0) 70 745 01 60

post@mofastab.se

Denna information är sådan information som Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 januari 2020 kl. 17:00 (CET).

För mer information om Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding AB (publ), vänligen se; https://www.mofastab.se/.

Mälardalens Omsorgsfastigheter Holding är ett fastighetsbolag. Idag äger och förvaltar bolaget över ett flertal samhällsfastigheter. Fastigheterna hyrs ut och används huvudsakligen som LSS-boenden, boenden anpassade för funktionshindrade personer. Övriga boenden består av vårdcentraler, samt förskolor. Kunderna består av statliga aktörer, samt kommun och landsting, runtom den svenska hemmamarknaden. Huvudkontoret ligger i Stockholm.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (”EES”) som har implementerat Förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”). Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i Prospektförordningen och har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. Bolaget har inte godkänt något erbjudande till allmänheten av värdepapper i någon medlemsstat i EES och inget prospekt har tagits fram eller kommer att tas fram i samband med Nyemissionen. I varje EES-medlemsstat riktar sig detta meddelande endast till “kvalificerade investerare” i den medlemsstaten enligt Prospektförordningens definition.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Kanada, Nya Zeeland, Hong Kong, Japan, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som här omnämns har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registrering i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som här omnämns i USA eller att göra ett offentligt erbjudande av sådana värdepapper i USA.

Detta pressmeddelande får i Storbritannien endast distribueras och riktas till, ”kvalificerade investerare” så som definierats som (i) professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”); eller (ii) omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) (”företag med högt nettovärde” etc.) av Ordern (gemensamt benämnda “Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta pressmeddelande och inte heller agera eller förlita sig på det.

Detta pressmeddelande varken identifierar eller utger sig för att identifiera risker (direkta eller indirekta) som kan vara förbundna med en investering i nya aktier. Ett investeringsbeslut att förvärva eller teckna nya aktier i Nyemissionen får endast fattas baserat på offentligt tillgänglig information, vilken inte har verifierats av Carnegie Investment Bank AB (publ) (“Manager”). Manager agerar för Bolagets räkning i samband med transaktionen och inte för någon annans räkning. Manager är inte ansvariga gentemot någon annan för att tillhandahålla det skydd som tillhandahålls deras kunder eller för att ge råd i samband med transaktionen eller avseende något annat som omnämns häri.

Detta pressmeddelande utgör inte en inbjudan att garantera, teckna eller på annat sätt förvärva eller överlåta värdepapper i någon jurisdiktion. Detta pressmeddelande utgör inte en rekommendation för eventuella investerares beslut avseende Nyemissionen. Varje investerare eller potentiell investerare bör genomföra en egen undersökning, analys och utvärdering av verksamheten och informationen som beskrivs i detta meddelande och all offentligt tillgänglig information. Priset och värdet på värdepapperen kan minska såväl som öka. Uppnådda resultat utgör ingen vägledning för framtida resultat. Varken innehållet på Bolagets webbplats eller annan webbplats som är tillgänglig genom hyperlänkar på Bolagets webbplats är inkorporerade i eller utgör del av detta pressmeddelande.