Marknadsmeddelande 86/18 – Information om företrädesemission i SynAct Pharma AB

Den 11 april 2018 är sista dag för handel i bolagets aktie (SYNACT) med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 12 april 2018.

För en (1) befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av elva (11) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier, för 9,90 SEK per aktie (2:11 á 9,90 SEK).

Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 19 april 2018 till och med den 4 maj 2018.

Betalda tecknade aktier kommer handlas från och med den 19 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Teckningstiden är den 19 april 2018 till och med den 8 maj 2018.

Information om teckningsrätten: 
Kortnamn: SYNACT TR
ISIN-kod: SE0011090208  
Orderbok-ID: 4A6H
CFI: RSSXXR
FISN: SYNACTPHAR/SUBS RTS NL PD
Första handelsdag: 19 april 2018
Sista handelsdag: 4 maj 2018
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: SYNACT BTA
ISIN-kod: SE0011090216
Orderbok-ID: 4A6G
CFI: ESNUFR
FISN: SYNACTPHAR/SH
Handelsperiod: 19 april 2018 fram till dess att emissionen är registrerad hos Bolagsverket. 
Market Segment: ATSE
MIC Code: XSAT
Tick table/liquidity band #: A (Other instruments) 

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 april 2018.

Stockholm den 6 april, 2018

AktieTorget
08-511 68 000
info@aktietorget.se