Mekonomen offentliggör prospekt och har godkänts av Nasdaq Stockholm som emittent av räntebärande instrument

Den 11 mars 2021 offentliggjorde Mekonomen AB att bolaget hade emitterat en senior icke säkerställd obligation om 1,25 miljarder kronor, inom ett rambelopp om 2 miljarder kronor, med förfall 18 mars 2026 (”Obligationen”).

Mekonomen AB har ansökt om att bli godkänd av Nasdaq Stockholm AB som emittent av räntebärande instrument, i syfte att uppta Obligationen till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

Med anledning av detta har Mekonomen AB upprättat ett prospekt. Prospektet har idag godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet hålls tillgängligt via Finansinspektionens webbplats (www.fi.se) och Mekonomen Groups webbplats (www.mekonomen.com).

Mekonomen AB har idag godkänts av Nasdaq Stockholm som emittent av räntebärande instrument och kommer därmed att ansöka om att uppta Obligationen till handel på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista så snart som möjligt. Beräknad första handelsdag är den 14 april 2021.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, Vd och koncernchef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, Epost: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)8 464 00 00, Epost: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Fredrik Sätterström, IR-chef Mekonomen Group
Telefon: +46 (0)70 510 10 22, Epost: fredrik.satterstrom@mekonomengroup.com