Mekonomens företrädesemission övertecknad

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att publiceras, offentliggöras, eller distribueras, direkt eller indirekt, i eller till, Australien, Kanada, Japan, USA, eller någon annan jurisdiktion där sådan publicering eller distribution skulle bryta mot tillämpliga lagar eller regler. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande

Det preliminära resultatet av företrädesemissionen i Mekonomen AB (publ) (”Mekonomen” eller ”Bolaget”), där teckningsperioden löpte ut den 18 oktober 2018, visar att företrädesemissionen är övertecknad. Mekonomen kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 1 621 MSEK före emissionskostnader.

Det preliminära resultatet visar att 20 387 843 aktier har tecknats med stöd av teckningsrätter, vilket innebär att totalt cirka 99,4 procent av företrädesemissionen tecknats med stöd av teckningsrätter. Därtill har anmälningar mottagits om att teckna 13 143 244 aktier utan stöd av teckningsrätter, motsvarande cirka 64,1 procent av de erbjudna aktierna. Nyemissionen är därmed övertecknad.

Mekonomen kommer genom företrädesemissionen att tillföras cirka 1 621 MSEK före emissionskostnader. Genom företrädesemissionen ökar Mekonomens aktiekapital med 51 287 837,50 SEK till 141 041 555,00 SEK och antalet aktier kommer att öka med 20 515 135 aktier. Antal aktier i Mekonomen kommer efter företrädesemissionen att uppgå till 56 416 622 aktier.

De nya aktierna som tecknats med stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 24 oktober 2018. Sista dagen för handel med betalda tecknade aktier (BTA”) beräknas vara den 30 oktober 2018. De nya aktierna beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 5 november 2018.

De nya aktierna som tecknats utan stöd av teckningsrätter beräknas registreras hos Bolagsverket omkring den 2 november 2018 och förväntas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 6 november 2018.

Slutligt utfall i företrädesemissionen kommer att offentliggöras genom ett pressmeddelande från Mekonomen omkring den 25 oktober 2018. Tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske i enlighet med de tilldelningsprinciper som beskrivs i prospektet. Som bekräftelse på tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer avräkningsnota att skickas till de som erhållit tilldelning av aktier, vilket beräknas ske omkring den 25 oktober 2018. Inget meddelande kommer att skickas till de som inte erhållit någon tilldelning. Tecknade och tilldelade aktier ska betalas kontant i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

Finansiella och legala rådgivare
Mekonomen har i samband med företrädesemissionen utsett Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) till finansiella rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd har utsetts till legal rådgivare.

För ytterligare information, kontakta:

Pehr Oscarson, vd och koncernchef Mekonomen AB,
Telefon 08-464 00 00 E-post: pehr.oscarson@mekonomengroup.com

Åsa Källenius, CFO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: asa.kallenius@mekonomengroup.com

Helena Effert, IRO Mekonomen AB
Telefon 08-464 00 00 E-post: helena.effert@mekonomengroup.com

Denna information är sådan information som Mekonomen AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.Informationen lämnades, genom Pehr Oscarsons försorg, för offentliggörande den 19 oktober 2018 klockan 20.00.

Mekonomen Group består av norra Europas ledande bilservicekedjor, FTZ, Inter-Team, MECA, Mekonomen och Sørensen og Balchen, med egen grossistverksamhet, med fler än 450 butiker och över 3 300 verkstäder vilka arbetar under koncernens varumärken. Vi erbjuder ett brett och lättillgängligt utbud av prisvärda och innovativa lösningar och produkter för konsumenter och företag.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Mekonomen. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Mekonomen kommer endast att ske genom det prospekt som Mekonomen offentliggjorde den 28 september.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Japan, Kanada, USA eller annan jurisdiktion där deltagande i nyemissionen skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Detta pressmeddelande får inte heller distribueras i eller till sådana länder eller något annat land/annan jurisdiktion om sådan distribution skulle innebära krav på sådana åtgärder eller på annat sätt strida mot tillämpliga regler. Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier i Mekonomen har registrerats, eller kommer att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 i dess nuvarande lydelse (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, beviljas, säljas, återförsäljas, levereras eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Det kommer inte att genomföras något erbjudande av sådana värdepapper till allmänheten i USA.

De värdepapper som beskrivs häri har varken godkänts eller underkänts av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om nyemissionen respektive riktigheten och tillförlitligheten av detta dokument. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Mekonomens aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Nordea Bank AB (publ) och Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är finansiella rådgivare till Mekonomen AB (publ), och inte till någon annan, i samband med emissionen. Nordea och SEB ansvarar inte gentemot någon annan än Mekonomen för rådgivning i samband med emissionen. Informationen i det kommande emissionsprospektet lämnas av Mekonomen.