Michelin återigen ägare till 20 procent av aktierna i Scandinavian Enviro Systems

Scandinavian Enviro Systems har informerats om att Michelin återigen äger 20 procent av aktierna i Enviro efter att i maj ha fått sin ägarandel något utspädd till följd av den då genomförda nyemissionen. Ökningen av ägandet har skett genom att Michelin via sitt dotterbolag förvärvat 2 miljoner av de aktier som i maj emitterades till Unwrap Finance AB. Enviro har ingen information om köpeskilling eller förvärvskurs.

Genom en riktad nyemission i april förra året förvärvade den franska däcktillverkaren Michelin, genom sitt helägda dotterbolag Michelin Ventures SAS, 20 procent av aktierna i Enviro. Efter förvärvet blev Michelin största ägare i Enviro.

I mitten av maj i år genomförde Enviro en riktad emission till Unwrap Finance AB om totalt 10 000 000 nya aktier som inbringade 20 950 261 kronor före emissionskostnader. Teckningskursen per aktie var 2,095 kr och efter emissionen uppgick antalet aktier i bolaget till 590 826 115 samtidigt som aktiekapitalet ökade med 400 000 kronor till totalt 23 633 045 kronor. Utspädningen från emissionen blev cirka 2 procent och innebar att Michelin fick en något lägre ägarandel.

Enviro har nu informerats om att Michelin, via sitt dotterbolag Michelin Ventures SAS, återigen har en 20-procentig ägarandel i Enviro efter att ha förvärvat totalt två miljoner av de nyligen emitterade aktierna från Unwrap Finance AB. Enviro har inte erhållit information om köpeskilling eller förvärvskurs.   

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se
Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se
Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 (0)733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market Stockholm.

Scandinavian Enviro Systems AB
Herkulesgatan 1K
417 01 Göteborg

info@envirosystems.se
www.envirosystems.se

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North Growth Market med Mangold Fondkommission, +46 8 503 01 550ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se