Mindre korrigering av antalet emitterade aktier i fondemission beslutad av årsstämman den 27 maj 2021 i ALM Equity AB (publ)

Vid årsstämman den 27 maj 2021 beslutades om en fondemission i bolaget. Enligt beslutet skulle fondaktierna fördelas till stamaktieägarna varvid etthundra (100) stamaktier berättigade till en (1) ny preferensaktie. Korrekt antal aktier som bolaget gav ut genom fondemissionen är 102.076, i stället för det antal om 101.546 som tidigare kommunicerats. Detta innebär att bolagets aktiekapital ökats med 1.020.760 kronor i stället för 1.015.460 kronor. För att kunna genomföra fondemissionen behövde en rättelse genomföras. Efter fondemissionen uppgår totalt antal preferensaktier till 13.663.652.

För mer information kontakta:
Joakim Alm, VD, tel 073-396 97 27

 

Om ALM Equity: 
ALM Equity utvecklar och investerar i bolag inom fastighetsbranschen. Verksamheterna är strukturerade i fem affärsområden med fristående bolag och varumärken inom förvaltning, projektutveckling, entreprenad, finansiering och digitala tjänster.
ALM Equitys aktie är listad på NASDAQ First North Growth Market med kortnamnet ALM och preferensaktien med kortnamnet ALM PREF.
Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel.+46 8- 463 83 00, E-post: certifiedadviser@penser.se

Mer information om bolaget finns på www.almequity.se