Möjlighet att investera i ett skalbart FinTech-bolag med flera väldiversifierade intäktskällor

Plexian AB (“Plexian” eller “Bolaget”) är ett FinTech-bolag som verkar inom segmenten elektroniska betalningar och försäljningsdrivande lojalitetslösningar, där Bolaget har utvecklat betalningsplattformen Edge Visa baserat på affärsmöjligheter skapade genom Open Banking. Plexians affärsmodell bygger på att konvertera redan existerande medlemmar hos partnerbolag med stora medlemsdatabaser, exempelvis Fitness24Seven med cirka 300 000 medlemmar som Plexian ingått avtal med, till användare av det egenutvecklade betalkortet Edge Visa. För att maximera aktiveringen av betalfunktionen ingår Plexian överenskommelser med olika säljare av produkter och tjänster om att erbjuda specifika erbjudanden kopplat till Edge. Det monetära värdet skapas vid användning av Edge vilket sedan delas mellan samtliga intressenter; partnerbolaget, säljaren, konsumenten och Plexian. Modellen balanserar intressena hos konsumenter, säljare och partners genom att erbjuda konsumenter skräddarsydda erbjudanden som ger riktiga pengar tillbaka vid köp, s.k. cashback, bistå säljare i att nå de mest relevanta kunderna till en kostnad som uppstår först vid försäljning samt förse partners med en plattform för att kapitalisera på användardriven data. Plexians affärsmodell gynnar därmed samtliga parter och skapar en, för marknaden, unik ”win-win-win”-situation.

Siktet är nu inställt på att öka antalet användare genom att skala upp Bolagets befintliga samarbete med Fitness24Seven, ingå nya partnerskap på den svenska marknaden samt även parallellt etablera kapacitet att kunna leverera en gränsöverskridande produkt baserad på partneravtalen. Plexians intäkter drivs idag till största delen via kommission från de säljare som ställt ut erbjudandena, och i takt med att kundportföljen mognar kommer även Plexian kunna börja erbjuda krediter i form av s.k. Buy- Now-Pay-Later (BNPL) erbjudanden, vilket avses lanseras under H2-21. Detta, tillsammans med kommission från säljare, möjliggör en skalbar försäljningsökning.

Kommentar från ansvarig aktieanalytiker hos Analyst Group                          

”Via det befintliga partnerskapet med Fitness24Seven får Plexian exponering mot cirka 300 000 medlemmar, och genom ytterligare partnerskap under kommande kvartal med stora medlemsorganisationer skapas starka tillväxtmöjligheter på den svenska hemmamarknaden. Analyst Group anser att Plexian nu har ett Window of Opportunity och med en skalbar affärsmodell som skapar en win-win-win-situation mellan berörda parter, kan försäljningen komma stiga snabbt i takt med ökad användarvolym. Lyfter vi blicken och ser till andra branschaktörer som exempelvis Lunar och Revolut, har dessa bolag rest kapital till miljardvärderingar och höga transaktionsmultiplar, vilket tydligt visar på det höga intresset för branschen och denna typ av FinTech-bolag. Plexian har en färdigutvecklad plattform, ett första partneravtal på plats och är nu redo att skala upp, med målsättningen att visa svarta siffror under 2022. Utifrån planerade aktiviteter under kommande kvartal fram tills dess, samt nuvarande Pre Money-värdering om 33 MSEK, ser vi Plexian som ett spännande FinTech-bolag med en intressant investeringsidé”, säger ansvarig analytiker på Analyst Group.  

Tre anledningar att investera enligt Plexian

1. Plexian kan genom sin affärsmodell rekrytera användare till Edge på ett mycket effektivt sätt och till en relativt sett låg kostnad vilket skapar stora tillväxtmöjligheter.

2. Plattformen Edge lanserades i första partnerskapet i slutet av 2020 och omfattar initialt 300,000 svenska medlemmar.

3. Plexian utgår från en redan etablerad relation och ger partnern en möjlighet att bygga såväl lojalitet som intäkter. Det genom partnern redan etablerade gränssnittet med användaren ger möjligheter att snabbt växa användarbasen i Sverige genom kommande partnerskap såväl nationellt som internationellt.

Affärsmodellen möjliggör flera intäktsströmmar

Plexians affärsmodell är skalbar i avseendet att den bygger på att konvertera redan existerande kundbaser hos partnerbolag till frekventa användare av deras mobilapplikation och egna Visa-betalkort som erbjuds i såväl virtuell- som fysisk form. I frånvaro av höga inträdeströsklar för potentiella partners och komplicerade registreringsprocesser för användare går det snabbt för Plexian att växa antalet användare till en i sammanhanget låg kostnad. Dessutom kan Plexian, likt hur musikstreamingtjänster skriver avtal med stora skivbolag och på så vis får tillgång till ett stort antal artister på en gång, snabbt få omfattande exponering mot hundratusentals kunder och medlemmar genom att ingå avtal med stora varumärken.

Värdet som gemensamt skapas mellan partners, användare, säljare och Plexian fördelas utefter bestämmelser i individuella avtal. Den största intäkten i Plexians nuvarande affärsmodell kommer via kommission från säljare som står för själva erbjudandet av en produkt och/eller tjänst.

Intäktsmodellen i sin helhet består utöver kommission av fyra ytterligare intäktsvertikaler:

  • Krediter: ger kortinnehavare möjligheten att finansiera sitt köp i ett senare skede (Buy-Now-Pay-Later) vilket genererar intäkter i form av räntor och avgifter.
  • Provision & Avgifter: intäkter som uppstår från mer okonventionella erbjudanden inom Edge som ej faller under kategorin kommission. Detta inkluderar intäkter som härstammar från till exempel erbjudanden för bolån, försäkringar och marknadsundersökningar.
  • Interchange: avser den intäktström som härstammar från inlösare som hanterar själva transaktionen för en kortbetalning. När en säljare accepterar en kortbetalning betalar även säljaren en inlösenavgift.
  • Projektintäkter: kan vara t.ex. intäkter från olika utvecklingsprojekt tillsammans med partners.

Det är också Plexians avsikt att etablera en sjätte intäktsvertikal som kommer att bygga på licensavgifter där Edge parallellt med white-label versionen till en partner erbjuds som en plattform eller som integrerad del i en befintlig plattformslösning.

Exponering mot flera marknader i kraftig tillväxt

Plexians plattform Edge har exponering mot flera marknader och kan såväl representera en mix av FinTech och betalningar som lojalitet och konsumtion. Sett till den globala marknaden för kort och betalningar uppmätte denna ett värde om cirka 722 miljarder dollar år 2019, och förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) om 8,5 % för att nå ett värde om nära 1 000 miljarder dollar år 2023. Den globala marknaden för lojalitetsprogram bedöms växa i ännu högre takt, 15,3 % årligen (CAGR), för att nå en storlek om 15,5 miljarder dollar år 2025. Tillväxten attribueras i huvudsak till verksamheters avsikt att reducera graden av kundbortfall och på så vis stimulera repetitiv försäljning. Ytterligare en intressant trend är den för betalningar där betalningsalternativet är BNPL som möjliggör för konsumenter att genomföra köp men betala vid ett senare tillfälle. I Europa år 2025 estimeras BNPL-köp att uppgå till cirka 347 miljarder dollar och utgöra cirka 30 % av de totala köpen via e-handelskanaler.

Sammanfattningsvis adresserar därmed Plexian ett flertal olika omfattande marknader som samtliga uppvisar en hög tillväxt, där trenderna pekar på att tjänster likt de Plexian erbjuder kommer att efterfrågas i en successivt högre grad under de kommande åren.

Bransch:
Tech
Lista:
Nasdaq First North Growth Market
Emissionsvolym
38 MSEK
Teckningskurs:
5,0 SEK per aktie
Teckningsperiod:
16 mars – 30 mars 2021
Garanti- och teckningsåtagande:
77%
Pre money-värdering:
33 MSEK
Lägsta investering:
5 400 kr