Möjlighet att investera i ett teknikbolag med en kommersialiserad plattformsteknik

Reklam för Intellego Technologies.

Intellego Technologies är ett svenskt teknikbolag med en utvecklad, patenterad och skalbar teknikplattform för färgförändrade indikatorer som under det senaste året nått ett kommersiellt genomslag. Sedan start har bolaget utvecklat och paketerat dess teknik i flera framgångsrika produkter på den globala marknaden, med tillämpningsområden inom ett flertal segment och industrier. Idag kretsar det huvudsakliga fokuset kring två segment där användningsområden och efterfrågan är särskilt hög:

  1. UVC-dosimetrar inom B2B, vilka kan användas som ett komplement till UVC-desinfektionssystem för att säkerställa dess effektivitet, och kan indikera om ytor har utsatts för tillräcklig mängd UVC-strålning för att indikera om dessa faktiskt blivit desinfekterade från bakterier, virus eller sporer. Efterfrågan på denna typ av lösningen har minst sagt tagit fart i och med den ökade medvetenheten som uppstått till följd av Covid-19.
  2. UV-indikatorer mot konsumentmarknaden, vilka mäter mängden UV-strålning som personer utsätts för dagligen, vilket i förlängningen adresserar det växande problemet med hudcancer. Tekniken är nödvändig då UV-strålning inte kan ses med blotta ögat vilket i princip gör det omöjligt för en person att avgöra när de själva, eller en annan yta, blivit exponerad för UV-strålning.

Försäljningen av UV-indikatorer planeras genomföras till aktörer på konsumentmarknaden och bolaget står inför en kommersialiseringsprocess, medan UVC-dosimetrar för hälso- och sjukvårdsmarknaden redan är lanserade. Under år 2020 uppvisade Intellego en kraftig tillväxt, med en nettoomsättning som steg till cirka 7,5 MSEK (0,8), motsvarande en ökning om överstigande 9x jämfört med år 2019. Per den 27 maj 2021 hade Intellego en sammanlagd försäljning på ca 2 MSEK, samt ett kontrakterat ordervärde uppgående till cirka 3 MSEK, och baserat på diskussioner med befintliga kunder och partners bedömer Intellego att antal ordrar kommer att öka under resten av år 2021.

Kommentar från ansvarig aktieanalytiker på Analyst Group                

”Till följd av den globala pandemin har det skett ett strukturellt skifte inom hälso-och sjukvårdsindustrin gällande hur vården behöver arbeta kring olika desinfektionsprocesser. För Intellego blev detta en bidragande faktor till bolagets omsättningsrekord om +7 MSEK under år 2020, vilket även resulterade i det första helåret med ett positivt rörelseresultat. Intellegos UVC-dosimetrar har således redan blivit framgångsrikt kommersialiserade, där produkten håller hög standard vad gäller tillförlitlighet och exakthet. I takt med en mer utbredd vaccinering förväntas effekterna av Covid-19 successivt att avta, samtidigt som vi tror att många av de nyetablerade rutinerna och processerna som implementerats under det senaste året, bl.a. inom vården, kommer kvarstår. För Intellego bäddar detta för en fortsatt god tillväxt framgent. Under 2021 avser dessutom bolaget att lansera ytterligare fyra produkter, vilket således kan ge upphov till fler intäktsströmmar. Vidare, utöver bolagets UVC-dosimetrar finns även intressant potential kring UV-indikationen som vänder sig mot konsumentmarknaden, där diskussioner redan idag förs med solskyddsbolag med en plan om att genomföra en bredare kommersialisering under Q1-22. Vi ser således att det finns ett flertal värdedrivande aktiviteter och triggers under de närmaste tolv månaderna, och då Intellegos produkter kan produceras i stora mängder med god skalbarhet, möjliggörs en fin utveckling i rörelsemarginalen,” säger ansvarig analytiker på Analyst Group.

Tre anledningar att investera enligt bolaget

  1. 2020 blev vårt kommersiella genomslagsår där vi ökade vår omsättning från knappt 0,8 MSEK år 2019 till närmare 7,5 MSEK, där en drivande faktor har varit Covid-19. Vi märker redan nu att den globala pandemin har resulterat i nya rutiner och arbetssätt som, även när pandemin blåser över, är här för att stanna. Detta räknar vi med kommer att fortsätta gynna Intellego och vår tillväxtresa under de kommande åren.
  2. Vi har en unik och patenterad skalbar teknik, vilken möjliggör flera nya produkter under de kommande åren. Redan i år är vår målsättning att lansera fyra nya produkter, där vi med en successivt breddat produktportfölj kan uppnå en mer omfattande och diversifierad intäktsbas.
  3. Med tanke på hur våra produkter är utformade möjliggörs en hög lönsamhet vid stigande volymer, där vi redan idag har en bruttomarginal omkring 85 %. Genom fortsatta produktionsförbättringar och stigande försäljning räknar vi även med att våra marginaler kan stärkas ytterligare.
Bransch:
Teknik
Lista:
Nasdaq First North
Emissionsvolym:
15 MSEK
Teckningskurs:
7,2 SEK
Minsta teckningspost:
5 400 SEK
Teckningsperiod:
28 maj – 11 juni 2021
Första handelsdag:
24 juni
Teckningsåtagande:
67%
Pre-money valuation:
125 MSEK