My Beat AB godkänt för notering på Spotlight Stock Market

My Beat AB (”Bolaget”) har godkänts för notering på Spotlight Stock Market. Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation i form av mobiltelefoni och mobil datatrafik med fokus på ett lågt pris i kombination med personlig service.

My Beat, som grundades 2014, verkar som en virtuell mobiloperatör vilket innebär att Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation i form av mobiltelefoni och mobil datatrafik från en annan operatörs nät. Bolagets initiala målgrupp utgörs främst av användare inom ålderssegmentet 45 år och uppåt och bolaget har idag en kundbas om ca 6 500 abonnenter. Visionen bakom My Beat är att utmana den svenska mobiloperatörsmarknaden där kunden, enligt styrelsens bedömning, begränsas till två val. Lågt pris utan personlig service alternativt högt pris med personlig service. Således avser Bolaget att med hjälp av ett erbjudande bestående av låga priser och fokus på personlig service, växa på den svenska marknaden.

Emissionslikviden är främst avsedd att stärka Bolagets rörelsekapital samt att öka synligheten av Bolagets varumärke genom marknadsföringsinsatser för att möjliggöra planerad tillväxt. Likviden är även avsedd att finansiera utökning av verksamheten, främst i form av rekrytering, för att möjliggöra hantering av den förväntade kundtillströmningen.

Fredrik Horn-Berlin, VD för My Beat AB, kommenterar

”My Beat är en uppstickare på den svenska telekommarknaden som utmanar de stora operatörerna om de mest lönsamma kunderna. Som vi ser det, präglas den svenska telekommarknaden av hård konkurrens om de yngsta, mest priskänsliga kunderna, medan de kunder som är 45 år eller äldre är mindre uppvaktade. Denna kundgrupp, som vi kallar 45+, byter inte abonnemang lika ofta som yngre abonnenter, vilket gör dem till väldigt bra och lönsamma kunder, samtidigt som många av kunderna inte får särskilt bra villkor hos de stora jättarna. Antingen är abonnemangen dyra, eller så har man inte möjligheten att ringa in till sin operatör för att få service. My Beats erbjudande, med riktigt bra service, ett stabilt mobilnät och låga priser, vänder sig till denna målgrupp som i Sverige utgör cirka 4,6 miljoner människor. Vi kan redan se att vi får bra respons. My Beat har det bästa kundbetyget på Trustpilot av de operatörer som vänder sig mot privatpersoner. Dessutom får vi behålla våra kunder länge. Nu har vi gått in i en expansiv fas och söker finansiering till vår marknadsföringssatsning och för att öka kundbasen snabbare. Därav bjuder vi nu in allmänheten för att investera i vår IPO.”

Erbjudandet

Total emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) kan tillföra Bolaget totalt cirka 24,8 MSEK före avdrag för emissionskostnader, kvittning av brygglån och kompensation till brygglånegivare. Genom initial emission av units tillförs Bolaget cirka 14,5 MSEK före emissionskostnader (om cirka 1,3 MSEK), kvittning av brygglån (om cirka 4,3 MSEK) och kompensation till brygglånegivare (om cirka 0,9 MSEK). Vid fullt nyttjande av vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas Bolaget tillföras ytterligare cirka 10,3 MSEK före emissionskostnader (om cirka 0,8 MSEK) i maj 2023. Emissionsvolymen uppgår till cirka 14,5 MSEK, vilket motsvarar 798 628 units.  Erbjudandet innefattar även ett teckningsåtagande om cirka 9,4 MSEK, vilket motsvarar cirka 65 procent av erbjudandet.

En (1) unit består av fem (5) aktier och tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningskursen är 18,15 SEK per unit. Minsta teckningspost är 300 units. Courtage utgår ej.

Teckning av units ska ske under tiden från den 6 maj 2022 till och med den 17 maj 2022.

En (1) teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att under perioden 8 maj 2023 – 22 maj 2023 teckna en (1) aktie till en kurs om 4,30 SEK per aktie.

My Beat AB:s värdering uppgår till cirka 29,5 MSEK (pre-money).

Notering på Spotlight Stock Market

My Beat AB har blivit godkända för notering på Spotlight Stock Market. Som förutsättning för notering och bindande villkor för emissionens genomförande ska minst cirka 80 procent av emissionen (motsvarande cirka 11,6 MSEK) tecknas och Spotlights spridningskrav om minst 300 aktieägare uppfyllas. Första dag för handel i aktien och teckningsoptionen beräknas till den 30 maj 2022.

Information om aktien

Kortnamn: MYBEAT

ISIN: SE0017483159

Planerad första dag för handel: 30 maj 2022

Information om teckningsoptionen

Kortnamn: MYBEAT TO 1

ISIN: SE0017833114

Planerad första dag för handel: 30 maj 2022

Bolagets memorandum kommer inom kort att finnas tillgängligt på www.spotlightstockmarket.com.

För mer information, vänligen kontakta:

Carl-Henrik Nordberg

Head of Listings, Spotlight Stock Market

+46 70 589 80 07

listings@spotlightstockmarket.com