My Beat AB: Rättelse: My Beat AB beslutar om en företrädesemission av units om cirka 7,4 MSEK

My Beat AB (”My Beat” eller ”Bolaget”) meddelade tidigare idag, den 30 maj, att man har beslutat om en företrädesemission. Med anledning av att den 23 juni 2023 inte är en bankdag har styrelsen beslutat att förlänga teckningstiden till och med den 26 juni 2023. Rättelsen avser även ett förtydligande i rubriken.

Styrelsen för My Beat AB har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 maj 2023, beslutat att genomföra en företrädesemission bestående av högst 4 498 582 units, motsvarande högst 22 492 910 aktier och högst 17 994 328 teckningsoptioner (”Företrädesemissionen”). Varje unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner, tillsammans units (”Units”). Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,65 SEK per Unit vilket innebär att teckningskursen per aktie uppgår till 0,33 SEK. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Vid fullteckning av Företrädesemissionen kommer Bolaget tillföras cirka 7,4 MSEK, före kvittning och emissionskostnader. Vid fullteckning och utnyttjande av Teckningsoptionerna kan Bolaget tillföras ytterligare cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader. Totalt omfattas Företrädesemissionen av teckningsförbindelser uppgående till cirka 2,96 MSEK, motsvarande cirka 39,93 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp emissionsgarantier uppgående till cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 30,07 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 732 TSEK omfattas av en bottengaranti och cirka 1,5 MSEK omfattas av en toppgaranti. Sammanlagt omfattas därmed cirka 70,0 procent av Företrädesemissionen av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. I samband med Företrädesemissionen har ett par medlemmar i styrelse och ledning ingått ett sedvanligt lock-up avtal vilka löper till och med den 23 juli 2023.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, STORBRITANNIEN, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG ELLER FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER

Företrädesemissionen

Styrelsen för My Beat har idag, med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 maj 2023, beslutat att genomföra en Företrädesemission bestående av högst 4 498 582 Units (motsvarande högst 22 492 910 aktier och högst 17 994 328 teckningsoptioner av serie TO2), där varje en (1) Unit består av fem (5) aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget.

Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 7 juni 2023 erhåller en (1) uniträtt per varje en (1) ägd aktie i Bolaget. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) Unit. En Unit innehåller fem (5) nyemitterade aktier och fyra (4) vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO2. Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 juni 2023. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 5 juni 2023. Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från den 9 juni 2023 till och med den 26 juni 2023.

Teckningskursen i Företrädesemissionen uppgår till 1,65 SEK per Unit, motsvarande 0,33 SEK per aktie. Teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas kommer Bolaget tillföras en emissionslikvid om maximalt 7 422 660,30 SEK, före kvittning av fordran och emissionskostnader. Emissionskostnaderna i Företrädesemissionen beräknas uppgå till cirka 1,4 MSEK (inkl. garantiersättning). Om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 utnyttjas för teckning av nya aktier kommer Bolaget tillföras ytterligare maximalt 8 817 220,72 SEK, före emissionskostnader.

Villkor för teckningsoptionerna

En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 6 november 2023 till och med den 17 november 2023, dock lägst 0,066 SEK (kvotvärdet) och högst 0,49 SEK. Nyteckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan ske under perioden från och med den 21 november 2023 till och med den 5 december 2023.

My Beat avser ansöka om att teckningsoptionerna av serie TO2 tas upp till handel på Spotlight Stock Market i samband med slutförandet av Företrädesemissionen, vilket möjliggör för de aktieägare som inte kan eller vill nyttja teckningsoptionerna att i stället omsätta dessa i marknaden. Aktierna och teckningsoptionerna är åtskilda och avses handlas separat på Spotlight Stock Market.

Bakgrund och motiv

My Beat är en virtuell mobiloperatör och en nischad uppstickare på den svenska mobiloperatörsmarknaden och Bolaget tillhandahåller mobila tjänster för telekommunikation, så som mobiltelefoni och mobil datatrafik. För att skapa ett än mer attraktivt erbjudande tillhandahåller My Beat även flertalet tilläggstjänster i form av exempelvis ID-skydd, trygghetslarm och begagnade mobiltelefoner.

För att erhålla rörelse- och tillväxtkapital avser My Beat att genomföra en Företrädesemission bestående av aktier och teckningsoptioner, varvid emissionslikviden huvudsakligen kommer användas till att kraftigt öka satsningen på kundtillväxt genom intensifierade marknadsföringsinsatser, ett breddat produkterbjudande i form av ytterligare tilläggstjänster, samt till att förbättra Bolagets marginaler.

My Beat har, enligt styrelsens bedömning, etablerat ett unikt produkterbjudande bestående av konkurrenskraftiga priser och god service. Genom att intensifiera marknadsföringsinsatserna gör styrelsen bedömningen att Bolaget kan sprida god kännedom om My Beats varumärke och på så vis öka antalet kunder väsentligt.

Emissionslikvidens användning

Vid en fulltecknad Företrädesemission avses emissionslikviden användas enligt följande prioritetsordning och fördelning:

Marknadsföringsaktiviteter Cirka 80 procent
Utöka produktutbud för streaming- och säkerhetstjänster Cirka 10 procent
Utveckling av produkter och tjänster Cirka 10 procent

Teckningsförbindelser, emissionsgarantier och garantiersättning

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga aktieägare om cirka 2,96 MSEK, motsvarande cirka 39,93 procent av Företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget handlat upp emissionsgarantier vilka uppgår till cirka 2,2 MSEK, motsvarande cirka 30,7 procent av Företrädesemissionen, varav cirka 732 TSEK omfattas av en bottengaranti och cirka 1,5 MSEK omfattas av en toppgaranti. Erbjudandet omfattas därmed sammantaget till cirka 70,0 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Teckningsförbindelser har lämnats av vissa av Bolagets aktieägare, för fullständig förteckning se det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som beräknas offentliggöras omkring den 7 juni 2023. Emissionsgarantier har lämnats av Advisum AS, och Mangold Fondkommission AB. Ingen ersättning utgår för lämnade teckningsförbindelser. För både bottengarantier och toppgarantier utgår en garantiersättning om sjutton (17) procent på garanterat belopp i form av kontanter eller tjugo (20) procent av garanterat belopp i form av nyemitterade Units. Om emissionsgaranterna väljer få sin garantiersättning i form av nyemitterade Units kommer styrelsen besluta om en nyemission av sådana Units till emissionsgaranterna med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 2 maj 2023. Teckningskursen för sådana eventuella Units som emitteras till emissionsgaranter ska motsvara den volymägda genomsnittskursen på Spotlight Stock Market under teckningsperioden i Företrädesemissionen, dock lägst teckningskursen i Företrädesemissionen (1,65 SEK).

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel pantsättning eller liknande arrangemang. Närmare information om de parter som ingått teckningsförbindelser och emissionsgarantier kommer att finnas i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som beräknas offentliggöras omkring den 7 juni 2023.

Lock-up avtal

Lock-up avtal i samband med Företrädesemissionen har ingåtts av ett par medlemmar i styrelse och ledning. Dessa parter har genom avtal förbundit sig gentemot Mangold Fondkommission AB att, med sedvanliga undantag, inte sälja värdepapper eller genomföra andra transaktioner med motsvarande effekt som en försäljning utan att, i varje enskilt fall, först ha inhämtat ett skriftligt godkännande från Mangold Fondkommission AB. Beslut att lämna sådant skriftligt samtycke beslutas av Mangold Fondkommission AB och bedömning görs i varje enskilt fall. Beviljat samtycke kan bero på såväl individuella som affärsmässiga skäl.

Lock-up perioden löper fram till och med den 23 juli 2023 och lock-up åtagandet omfattar samtliga värdepapper i Bolaget. Sammantaget har lock-up avtal ingåtts för cirka tolv (12) procent av utestående antal aktier i My Beat.

Investeringsmemorandum

Fullständiga villkor och anvisningar för Företrädesemissionen samt information om teckning och övrig information om Bolaget kommer att framgå av det investeringsmemorandum som kommer att offentliggöras av Bolaget inför inledandet av teckningsperioden.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

30 maj 2023 Styrelsen fattar beslut om Företrädesemission
2 juni 2023 Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
5 juni 2023 Första dag för handel i Bolagets aktier utan rätt att erhålla uniträtter
7 juni Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen
9 juni till den 20 juni 2023 Handel med uniträtter på Spotlight Stock Market
9 juni till den 26 juni 2023 Teckningsperiod
9 juni till omkring vecka 28 Handel med BTU
28 juni 2023 Beräknad dag för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen
21 november till den 5 december 2023 Nyteckning av aktier genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2

Aktier, aktiekapital och utspädning

Vid fullteckning i Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med högst 1 484 532,060 SEK, från 890 719,30200 SEK till 2 375 251,36 SEK genom emission av högst 22 492 910 aktier, från 13 495 747 aktier till 35 988 657 aktier. Aktierna i Företrädesemissionen emitteras till ett kvotvärde om 0,066 SEK per aktie.

Totalt emitteras högst 17 994 328 Teckningsoptioner av serie TO2 i Företrädesemissionen. Vid nyteckning av aktier, genom fullt nyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 kan aktiekapitalet öka med ytterligare högst 1 187 625,648 SEK, från 2 375 251,3620 SEK till 3 562 877,0100 genom emission av högst 17 994 328 aktier, från 35 988 657 aktier till 53 982 985 aktier. Samtliga aktier som emitteras genom nyttjande av teckningsoptionerna, emitteras till ett kvotvärde om 0,066 SEK.

Vid fullteckning kommer aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen vidkänna en initial utspädning om cirka 62,50 procent och om samtliga teckningsoptioner av serie TO2 nyttjas för nyteckning av aktier uppgår en ytterligare utspädning om cirka 33,33 procent.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare och Market & Corporate Law AB är legal rådgivare till My Beat AB i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 maj 2023 kl. 09:20 CEST.

För mer information vänligen kontakta:

Kristoffer Engardt, VD My Beat AB
Tel: +46 72 79 01 979
E-post: kristoffer@mybeat.se

Om My Beat
My Beat är verksamma inom telekommunikation och verkar som en virtuell mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobila tjänster för telekommunikation i form av mobiltelefoni och mobil datatrafik från en annan operatörs nät. Kunderna består av både privatpersoner samt små- och medelstora företagskunder runtom marknaderna i Norden.

Viktig information

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en inbjudan avseende ett erbjudande att förvärva eller teckna värdepapper som emitterats av Bolaget i någon jurisdiktion där sådant erbjudande eller sådan inbjudan skulle vara olaglig. I en medlemsstat inom Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet ("EES") får värdepapper som hänvisas till i detta pressmeddelande endast erbjudas i enlighet med tillämpliga undantag i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 ("Prospektförordningen"). Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Bolaget kommer endast ske genom det investeringsmemorandum som Bolaget planerar att offentliggöra inför Företrädesemissionen. Investeringsmemorandumet kommer finnas tillgängligt på Bolagets webbplats samt offentliggöras genom pressmeddelande.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933 ("Securities Act"), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av registreringskraven enligt Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Japan, Kanada, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande regler eller där en sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

I den utsträckning detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden representerar sådana uttalanden inte fakta och kännetecknas av ord som "ska", "förväntas", "tror", "uppskattar", "avser", "ämnar", "antar" och liknande uttryck. Sådana uttalanden uttrycker My Beat AB avsikter, åsikter eller nuvarande förväntningar eller antaganden. Sådana framåtriktade uttalanden är baserade på nuvarande planer, uppskattningar och prognoser som My Beat har gjort efter bästa förmåga men som My Beat inte påstår kommer vara korrekta i framtiden. Framåtriktade uttalanden är förenade med risker och osäkerheter som är svåra att förutse och generellt inte kan påverkas av My Beat. Det bör hållas i åtanke att faktiska händelser eller utfall kan skilja sig väsentligt från vad som omfattas av, eller ges uttryck för, i sådana framåtriktade uttalanden.

Fler artiklar om My Beat AB