My Beat offentliggör utfall i genomförd emission av units

Den 17 maj 2022 avslutades anmälningsperioden i My Beat AB:s (”My Beat” eller ”Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Spotlight Stock Market (”Noteringsemissionen”). Noteringsemissionen tecknades till totalt cirka 11,6 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent, vilket överstiger lägsta gräns för emissionens genomförande. Genom Noteringsemissionen tillförs Bolaget således cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader samt kvittning av tidigare erhållet brygglån och tillhörande kompensation till brygglånegivare. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 115 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas idag, den 20 maj 2022. Handel i My Beats aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerad att inledas på Spotlight Stock Market den 30 maj 2022. Bolaget har ingått avtal om likviditetsgaranti med Sedermera Corporate Finance AB.

VD Fredrik Horn-Berlin kommenterar:

”Det är fantastiskt att kunna välkomna alla nya aktieägare. Tack vare ert förtroende och det tillförda kapitalet kan vi fortsätta det roliga arbetet med att få My Beat att växa. Nu kan vi skruva upp volymen på våra marknadsföringsinsatser och se till att organisationens storlek håller jämn takt med tillströmningen av kunder. Vi kommer jobba hårt för att möta våra ägares förväntningar.”

Teckning och tilldelning

Noteringsemissionen tecknades till cirka 11,6 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 80 procent, vilket överstiger lägsta gräns för emissionens genomförande. Bolaget erhåller genom Noteringsemissionen således cirka 11,6 MSEK före emissionskostnader (om cirka 1,0 MSEK) samt kvittning av brygglån (om cirka 4,3 MSEK), och kompensation för tidigare erhållet brygglån (om cirka 0,9 MSEK). Brygglån och kompensation kvittas i sin helhet mot units. Resterande cirka 5,4 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i memorandumet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 20 maj 2022. Bolaget tillförs genom Noteringsemissionen cirka 115 nya aktieägare.

Antalet aktier och aktiekapital

Totalt kommer 3 199 380 nya aktier samt 1 919 628 teckningsoptioner av serie TO 1 att nyemitteras. När Noteringsemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 11 335 747 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 748 159,302 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 1 919 628.

Planerad första dag för handel

Planerad första dag för handel i My Beats aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 på Spotlight Stock Market är den 30 maj 2022. Att handel inleds på planerad dag förutsätter att emissionen registreras på Bolagsverket i tid, samt att aktier och teckningsoptioner till de tecknare som erlagt likvid i tid bokats ut till respektive konto/depå. Aktien kommer att handlas under kortnamnet ”MYBEAT” och aktiens ISIN-kod är SE0017483159. Vidhängande teckningsoptioner av serie TO 1 har kortnamnet ”MYBEAT TO 1” och ISIN-kod SE0017833114.

Likviditetsgaranti

Bolaget har i syfte att främja en god likviditet i aktien valt att anlita Sedermera Corporate Finance AB som likviditetsgarant. Sedermera kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa handelsordrar på vardera köp- och säljsida i orderboken för My Beats aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Syftet med likviditetsgarantin är – utöver att främja en god likviditet i aktien – att säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

Rådgivare och emissionsinstitut

I samband med Noteringsemissionen har Sedermera Corporate Finance AB agerat som finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB som legal rådgivare. Nordic Issuing AB är anlitat emissionsinstitut och Shark Communication AB har agerat som kommunikationsrådgivare.

För mer information om Noteringsemissionen, vänligen kontakta:  
Sedermera Corporate Finance AB
+46 (0)40 615 14 10  

cf@sedermera.se

www.sedermera.se

För mer information om My Beat, vänligen kontakta:

Fredrik Horn-Berlin

VD, My Beat AB

+46 734259827

fredrik@mybeat.se

www.mybeat.se

Denna information är sådan information som My Beat AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2022.

Om My Beat AB

My Beat är en svensk mobiloperatör som erbjuder privatpersoner mobilabonnemang och mobilt bredband. Bolagets erbjudande kombinerar lågt pris med god service och riktar sig främst till målgruppen 45+, det vill säga personer som är 45 år eller äldre. Sedan verksamhetens start har My Beat byggt upp en kundbas på cirka 6 500 abonnenter och erhållit ett högt betyg på kundnöjdhetstjänsten TrustPilot.com.