Myaste Group meddelar idag att teckningstiden för teckningsoptioner av serie 2017/2018 inleds 1:a december

Stockholm, 30 november 2018 – MyTaste AB (publ) (”Mytaste Group” eller ”Bolaget”) (Nasdaq First North Premier Stockholm: Taste) meddelar idag att teckningstiden inleds 1 december 2018 för de teckningsoptioner av serie 2017/2018 som emitterades i samband med Bolagets företrädesemission som avslutades i oktober 2017. Teckningstiden för teckningsoptionerna inleds den 1 december 2018 och pågår till och den 31 december 2018. Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Mytaste Group till en kurs om 7,00 SEK. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Sammanfattande villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018:

         Teckningstid: 1 december 2018 – 31 december 2018.

        Betalning: Vid anmälan om teckning ska betalning erläggas för det antal aktier som anmälan om teckning avser enligt anvisning från Bolaget.

         Antal utestående teckningsoptioner av serie 2017/2018: 1 100 854 stycken.

         Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner av serie 2017/2018 äger rätt att, för varje teckningsoption, teckna en (1) ny aktie i Mytaste Group till en kurs om 7,00 SEK per aktie.

         Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie 2017/2018 tillförs Mytaste Group cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader.

Viktiga tidpunkter i samband med teckningsoptioner av serie 2017/2018:

         Teckningsperiod inleds 1 december 2018.

         Teckningsperiod avslutas den 31 december 2018.

         Betalning: Vid anmälan om teckning.

         Planerad kommunikation av utfall: 7 januari 2019.

         Planerad omvandling av interimsaktier till aktier: Vecka 3 2019.

Förvaltarregistrerade teckningsoptioner (depå, investeringssparkonto och kapitalförsäkring)

Teckning och betalning med stöd av teckningsoptionen ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade teckningsoptioner (VP-konto)

Teckning ska ske enligt instruktioner på anmälningssedeln. Teckningsoptionerna ersätts efter teckning och betalning med interimsaktier (IA) i väntan på registrering hos Bolagsverket. Anmälningssedel med instruktion för betalning finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.mytastegroup.com och på www.aqurat.se.

För att dina teckningsoptioner inte ska förfalla krävs att du aktivt tecknar aktier senast den 31 december 2018. För fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2017/2018, se det informationsmemorandum som Mytaste Group offentliggjorde den 9 oktober 2017.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 november 2018 kl. 17:30.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance AB agerade finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi KB agerade juridisk rådgivare till Bolaget i samband med företrädesemissionen som genomfördes i oktober 2017 och i vilken teckningsoptionerna av serie 2017/2018 emitterades.

För mer information se: www.mytastegroup.com

myTaste AB (publ)

Birger Jarlsgatan 6B, 7 tr

114 34 Stockholm

Andereas Friis

VD/Grundare myTasteAB (publ)

andereas.friis@mytaste.com

+46 (0) 739 944 670

Hemsida: mytastegroup.com

Otto Rydbeck, VD Stockholm Corporate Finance

Tel 08-440 56 40

E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Hemsida: stockholmcorp.se

Om myTaste AB

Mytaste Group är ett digitalt mediehus som äger och driver ett ledande internationellt annonsnätverk samt ett antal digitala produkter och tjänster inom prestationsbaserad marknadsföring ave-handelsbutiker. Bolaget har 25 anställda och huvudkontoret ligger i Stockholm. Mytaste Group har två affärsområden: Mytaste Shopping samt Mytaste Food & Beverage. Bolaget är listat på Nasdaq First North Premier i Stockholm under tickern ”Taste”. Arctic Securities är Bolagets Certified Adviser, telefonnummer: +46 8 44 68 60 87

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 44 M&A-rådgivare och investmentbanker i 38 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se