Nattaro Labs AB offentliggör bokslutskommuniké för 2021

Bioteknikbolaget Nattaro Labs AB offentliggör härmed bokslutskommuniké för 2021, ett år som karakteriserats av arbetet med att rusta Bolaget inför kommande internationalisering. Fortsatt påverkan av Covid-19 har dämpat försäljningen utanför hemmamarknaden. Noteringen på Spotlight Stock Market och den övertecknade noteringsemissionen har skapat en finansiell plattform för en satsning på ökad internationell tillväxt.

Rapporten i sin helhet finns bifogat som dokument samt på Bolagets hemsida www.nattarolabs.com . Nedan följer en kort sammanfattning av bokslutskommunikén.

”Det är med framtidstro som vi summerar det gångna året och ser fram emot 2022 och allt som kommer att hända. För även om pandemiåret som gick var en prövning för Nattaro Labs, liksom för hela samhället, så rör vi oss ständigt framåt. I enlighet med vår plan att lägga kraft på kapitalanskaffning under 2021, genomförde vi under hösten vår noteringsemission på Spotlight Stock Market – med fantastiskt resultat. Noteringen i december lockade över 1000 investerare och övertecknades med 137%. Det stora antalet investerare stärker oss i tron att vi på Spotlight Stock Market har möjlighet att leverera långsiktigt värde åt aktieägarna. Den lyckade noteringsemissionen innebär att vi får bättre förutsättningar att möta marknadens efterfrågan och ta tillvara på nya möjligheter, och därmed genomföra och lyckas med vår strategi. Kapitaltillskottet möjliggör investeringar i internationell försäljningstillväxt med satsningar på Nordamerika och ökad aktivitet i Europa”, sammanfattar Bolagets VD Carl-Johan Gustafson.

Tolv månader, 2021/01/01 – 2021/12/31

 • Bolagets intäkter uppgick till 6 560 (4 970) TSEK, vilket innebar en ökning med 32% i jämförelse med samma period föregående år.
 • Bolagets omsättning uppgick till 3 181 (4 018) TSEK, vilket innebar en minskning med 21% i jämförelse med samma period föregående år.
 • Bolagets resultat efter skatt uppgick till -6 568 (-9 518) TSEK
 • Resultat per aktie* för Bolaget uppgick till -1,20 (-21,65) SEK före utspädning, -1,20 (-21,65) SEK efter utspädning.
 • Bolagets soliditet uppgick till 78% (35%).
 • Bruttovinst 74% (72%)

Fjärde kvartalet, 2021/10/01 – 2021/12/31

 • Bolagets intäkter uppgick till 1 944 (557) TSEK, vilket innebar en ökning med 349% i jämförelse med samma period föregående år.
 • Bolagets omsättning uppgick till 561 (980) TSEK, vilket innebar en minskning med 43% i jämförelse med samma period föregående år.
 • Bolagets resultat efter skatt uppgick till -1 915 (-6 040) TSEK.
 • Resultat per aktie* för Bolaget uppgick till -0,35 (-13,74) SEK före utspädning, -0,35 (-13,74) SEK efter utspädning.
 • Bolagets soliditet uppgick till 78% (35%).
 • Bruttovinst 79% (81%).

Belopp inom parentes: Jämförande period föregående år.

*Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier. Per 2021-12-31 uppgick totalt antal aktier till 8 169 026.

​​​​​​Väsentliga händelser 2021-01-01 – 2021-09-30

 • Nyemission i juli månad om totalt 7 797 288 SEK genom kontant nyemission samt kvittning av lån med konverteringsrätt.
 • Aktiesplit 10:1 i augusti månad.
 • Andreas Olsson, fd COO Nomor, startat som försäljningsansvarig i Nordamerika.
 • Per Wernerson fd regionchef Anticimex, vald till styrelseledamot.
 • USA-patent beviljat för Bolagets doftbete.
 • USA-patent beviljat för Nattaro Safe.
 • Europapatent beviljat för ny vägglusfälla.

Väsentliga händelser 2021-10-01 – 2021-12-31

 • Förvaltningsrätten biföll i oktober Bolagets överklagande av Tillväxtverkets återkrav av utbetalt stöd för korttidspermittering
 • Noteringsemission om 17 936 982 SEK före emissionskostnader.
 • Notering på Spotlight Stock Market den 10 december.
 • Beslut om att bilda dotterbolag i USA.
 • Distributionsavtal för Ryssland

För mer information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Gustafson
VD, Nattaro Labs AB
+46 73 301 92 23
carl-johan@nattarolabs.com

Om Nattaro Labs AB

Nattaro Labs är ett svenskt forsknings- och utvecklingsbolag grundat 2011 med visionen att ingen ska behöva få sin sömn störd av blodsugande vägglöss. Med en unik position som internationell vägglusspecialist och i samarbete med saneringsbranschen, utvecklar Nattaro Labs innovativa och hållbara lösningar för att förebygga och bekämpa det globalt växande problemet med vägglöss. Bolaget har huvudkontor på Medicon Village i Lund. Nattaro Labs aktie är noterad på Spotlight Stock Market under namnet NATTA. Läs mer på www.nattarolabs.com