New Equity Venture Int genomför företrädesemission

Stockholm, 2019-09-03

NEVI har idag tagit beslut om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare. Beslutet togs av styrelsen med stöd av bemyndigande från årsstämman 2019-05-23. Fullständiga villkor och anvisningar kommer presenteras under vecka 36. Preliminära villkor framgår i nedan.     

Företrädesemission, pro rata för aktier av serie A och serie B. 

Teckningskurs är beräknad till 14,50 SEK. 

Erbjudandet ska inbringa ca 14 MSEK. 

Teckningsperioden är beräknad till september 2019 – oktober 2019.

Betalning av aktier kan ske genom kontant betalning och kvittning. 

Styrelsen har som mål att säkerställa emissionen via garantiåtaganden och/eller teckningsförbindelser. 

Syftet med företrädesemissionen är att kapitalisera verksamheten för att kunna växa ytterligare och i snabbare takt i enlighet med tidigare kommunikation.

Denna information är sådan information som New Equity Venture Int. AB  är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 september 2019.

//

 För mer information, kontakta bolaget på:

Thomas Jansson
Telefon: +46 (0)8-410 59 140  
ir(at)newequityventure.com
www.newequityventure.com

New Equity Venture Int. AB (publ)

NEVI har som affärsidé att investera i bolag, såväl noterade som onoterade, samt utveckla och lansera egna affärsidéer. Såväl investeringar som utveckling av egna affärsidéer sker inom ett brett spektrum. Vid investeringar har bolaget som strategi att investera genom nybildade dotterbolag och betala med både kontanter och nyemitterade aktier i respektive dotterbolag. Målet är att de bolag NEVI investerar i ska noteras inom en snar framtid. NEVI har som strategi att vara aktiva ägare avseende affärs- och strategiutveckling.