NextCells företrädesemission registrerad – omvandling av BTA 2 till aktier fastställd

NextCell Pharma AB (”NextCell” eller ”Bolaget”) har genomfört en företrädesemission av aktier om cirka 24,9 MSEK vilken avslutades den 20 juni 2019. Företrädesemissionen tecknades till cirka 91 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 368 procent.

Sista delen av företrädesemissionen är nu registrerad hos Bolagsverket och sista dag för handel med BTA 2 är därmed den 29 juli 2019. Stoppdag hos Euroclear Sweden är den 31 juli 2019, varefter varje erhållen BTA 2 omvandlas till aktier. De nyemitterade aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive aktieägares depå/vp-konto den 2 augusti 2019. Efter slutregistrering av företrädesemissionen uppgår aktiekapitalet i Bolaget till 3 924 538,86 SEK fördelat på 19 144 092 aktier.

Företrädesemissionen är därmed i sin helhet registrerad hos Bolagsverket.

För ytterligare information om NextCell, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, CEO

Sofia Fredrikson, CFO

Tel: 08-735 5595

E-mail: info@nextcellpharma.com

Hemsida: www.nextcellpharma.com

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCells patentansökta selektionsalgoritm. NextCell driver biobanken Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.