Styrelsen i NextCell Pharma AB föreslår företrädesemission om 24,9 MSEK och kallar till extra bolagstämma

Styrelsen för NextCell Pharma AB (publ) (“NextCell” eller “Bolaget”) har beslutat föreslå en extra bolagsstämma den 24 maj 2019 att besluta om en företrädesemission av aktier (”Företrädesemissionen”) om totalt 24,9 miljoner kronor. Företrädesemissionen är säkerställd genom teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar om cirka 21 procent samt garantiförbindelser om cirka 59 procent, vilket totalt motsvarar cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen.

Motivet till företrädesemissionen är att erhålla rörelsekapital för att utöka det kliniska prövningsprogrammet med Bolagets första läkemedelskandidat ProTrans. Utöver den pågående ProTrans-1 studien inväntas godkännande för att initiera ProTrans-Repeat studien, där upprepad behandling utvärderas.

Vidare kommer ytterligare resurser att allokeras till Cellaviva, bl.a. på grund av expansion till Danmark och det ökande intresse vi ser från Norge samt bolagets planerade lansering av sparande av stamceller från vuxna.

Företrädesemissionen

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämma den 24 maj 2019 beslutar om en företrädesemission av högst 7 657 637 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 1 569 815,585 kronor. Vid fullteckning tillförs Bolaget cirka 24,9 miljoner kronor före emissionskostnader.

Den som på avstämningsdagen är registrerad som aktieägare äger företrädesrätt att teckna aktier, varvid tre (3) befintliga aktier berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier.

Teckningskursen uppgår till 3,25 kr per aktie.

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 80 procent av den totala emissionsvolymen om cirka 24,9 miljoner kronor, varav teckningsförbindelser avsiktsförklaringar utgör cirka 21 procent och garantiförbindelser 59 procent.

Bolaget kommer att upprätta ett informationsmemorandum med anledning av emissionen. Informationsmemorandum beräknas offentliggöras några dagar innan teckningstidens början den 4 juni 2019.

Preliminär tidplan 

24 maj 2019 Bolagsstämma tar ställning till styrelsens förslag gällande företrädesrättsemissionen
31 maj 2019 Avstämningsdag för företrädesemissionen
4 juni – 20 juni 2019 Teckningsperiod
Omkring 24 juni 2019 Utfallet i företrädesemissionen offentliggörs

Övrigt
Se separat pressmeddelande med kallelse till den extra bolagsstämman för ytterligare information.

Rådgivare
Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå KB legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut. 

NextCell Pharma AB (publ)

Mathias Svahn, VD
Tel: +46 (0)8 735 55 95
E-post: mathias.svahn@nextcellpharma.com

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance
Tel: +46 (0)8 440 56 40
E-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se

Om NextCell Pharma AB (publ)

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.

Om Stockholm Corporate Finance AB

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, fusioner och förvärv (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 43 M&A-rådgivare och investmentbanker i 44 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. För mer information se: www.stockholmcorp.se 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietära selektions-algoritm. Vidare har bolaget en bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från navelsträngsblod och navelsträngsvävnad.