Rättelse av kommuniké från årsstämma i NextCell Pharma AB

Den 5 december 2018 hölls årsstämma i NextCell Pharma AB (publ). I offentliggjord kommuniké från årsstämman, publicerad den 5 december 2018, presenterades felaktigt att styrelsen, under tiden till nästkommande årsstämma, bemyndigas att besluta om nyemissioner som totalt får öka aktiekapitalet med tjugofem (25) procent. Styrelsen bemyndigades att, under tiden till nästkommande årsstämma, besluta om nyemissioner som totalt får öka aktiekapitalet med femton (15) procent, i enlighet med tidigare offentliggjort beslutsunderlag i kallelse offentliggjord den 2 november 2018.

Resultatdisposition

Stämman beslutade att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31. Härutöver beslutade stämman om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören för räkenskapsåret 2017-09-01 – 2018-08-31.

Bestämmande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter samt fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Stämman beslutade att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter och ingen styrelsesuppleant samt att styrelsearvode ska utgå med 60 000 kronor till styrelsens ordförande samt med vardera 45 000 kronor till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i bolaget. Vidare beslutade stämman att en revisor och ingen revisorssuppleant ska utses samt att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Val av styrelse och revisionsbolag

Stämman beslutade att Hans-Peter Ekre, Anders Essen-Möller, Niclas Löwgren, Camilla Myhre Sandberg och Edvard Smith omväljs som styrelseledamöter. Till styrelseordförande omvaldes Anders Essen-Möller. Vidare beslutade stämman att bolagets revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omväljs till slutet av den årsstämma som hålls nästa räkenskapsår.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Antalet aktier och/eller teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av aktier som emitteras med stöd av bemyndigandet får motsvara en ökning av aktiekapitalet om högst femton (15) procent baserat på det sammanlagda aktiekapitalet i bolaget vid tidpunkten för årsstämman 2018.

Emissionerna ska ske till marknadsmässig teckningskurs, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall, och betalning ska, förutom kontant betalning, kunna ske med apportegendom eller genom kvittning, eller eljest med villkor.

Emission beslutad med stöd av bemyndigandet ska ske i syfte att tillföra bolaget rörelsekapital, öka bolagets finansiella flexibilitet samt att möjliggöra förvärv genom betalning med aktier. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att tillföra bolaget rörelsekapital och/eller nya ägare av strategisk betydelse för bolaget och/eller förvärv av andra företag eller verksamheter.

Övrigt

NextCell Pharma AB meddelar också att likviditetsgarantin för handeln i bolagets aktie kommer att upphöra den 20 december 2018. 

Håll dig uppdaterad med den senaste utvecklingen i NextCell Pharma AB

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/15255207/

Twitter: https://twitter.com/NextCellPharma


För mer information om NextCell Pharma AB, vänligen kontakta:

Mathias Svahn, VD

Sofia Fredrikson, CFO

Telefon: 08-735 5595

E-post: info@nextcellpharma.com

www.nextcellpharma.com

Om NextCell Pharma AB:

Stamceller förväntas förändra hur många idag livshotande sjukdomar behandlas. NextCell Pharma AB utvecklar
ProTrans, en läkemedelskandidat bestående av stamceller för i första hand behandling av autoimmuna och
inflammatoriska sjukdomar liksom för användning vid njurtransplantationer. ProTrans består av stamceller
framtagna ur navelsträngsvävnad med NextCell Pharmas proprietary selektionsalgoritm. Vidare har bolaget en
bifirma i Cellaviva, som är Sveriges enda av IVO godkända stamcellsbank för familjesparande av stamceller från
navelsträngsblod och navelsträngsvävnad