Nordic Asia har fattat beslut om tilldelning och fastställt Erbjudandepriset i noteringsemissionen till 8,05 kr kronor per B-aktie, motsvarande substansvärdet per stamaktie den 6 december 2021

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRIALIEN, KANADA, JAPAN, ELLER ANNAT LAND I VILKET SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER MEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG. ANDRA RESTRIKTIONER ÄR TILLÄMPLIGA. VÄNLIGEN SE ”VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Nordic Asia Investment Group 1987 AB (”Nordic Asia” eller “Bolaget”), ett svenskt investmentbolag med fokus på att långsiktigt investera i kinesiska marknadsledande bolag med exponering mot Kinas snabbväxande konsumentmarknad, offentliggör idag utfallet av erbjudandet (”Erbjudandet”) avseende Nordic Asias notering på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”). Erbjudandepriset har fastställts till 8,05 kr per B-aktie, motsvarande substansvärdet per stamaktie utan rabatt eller premie, per den 6 december 2021 (”Erbjudandepriset”). Erbjudandet fulltecknades och enligt styrelsens tilldelningsbeslut får bolaget över 3 000 nya aktieägare i samband med Erbjudandet. Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North för Nordic Asias B-aktier är den 16 december 2021 under kortnamnet (ticker) NAIG B.

Erbjudandet i sammandrag och tilldelning

  • Det slutgiltiga priset per B-aktie i Erbjudandet har fastställts till 8,05 kr per B-aktie, motsvarande substansvärdet per stamaktie utan rabatt eller premie, per den 6 december 2021.
  • Bolagets styrelse har beslutat om att emittera högst 24 844 721 nya B-aktier, vilket motsvarar en ökning av aktiekapitalet om högst 2 484 472,1 kr. De nyemitterade aktierna tillför Bolaget 200 Mkr före transaktionskostnader.
  • 24 844 721 nya B-aktier motsvarar cirka 69 procent av Bolagets totala antal B-aktier efter Erbjudandets slutförande.
  • Baserat på substansvärdet per stamaktie per den 6 december 2021 så uppgår substansvärdet till cirka 302 Mkr för samtliga stamaktier i Bolaget efter Erbjudandet, före transaktionsavgifter.
  • Kari Stadigh tidigare koncernchef för Sampo Group, Stadiumgrundarna Ulf och Bo Eklöf via bolag, Knil AB med VD Martin Julander, grundarna av AQ Group Per-Olof Andersson och Claes Mellgren, Pong Invest, med flera (”Cornerstone-investerarna”) har åtagit sig att förvärva B-aktier i Erbjudandet till ett belopp om sammanlagt 100 Mkr, vilket motsvarar 50 procent av Erbjudandet innan den publika teckningsperioden. Erbjudandepriset är detsamma för Cornerstone-investerarna som för övriga investerare. Vidare har även Sven-Olof Johansson, via Compactor Fastigheter tecknat sig för cirka 4 Mkr under anmälningsperioden.
  • Bolagets styrelseledamöter och ledningsgrupp har åtagit sig att inte sälja aktier under en period om 365 dagar efter Bolagets första dag för handel.
  • Styrelsen har bestämt att utökningsoptionen ej behöver utnyttjas i samband med Erbjudandet.
  • Emissionslikviden avses primärt användas för att öka Bolagets positioner i befintliga portföljbolag och sekundärt för att investera i nya bolag.
  • Beräknad första handelsdag på Nasdaq First North för Nordic Asias B-aktier är den 16 december 2021 under kortnamnet (ticker) NAIG B.

Michael Thurow, Ordförande 

”Vi är mycket glada över det fina mottagande som Nordic Asia har fått på marknaden vilket visar på ett fortsatt stort intresse för den kinesiska ekonomin och de kinesiska teknikdrivna företagen som ofta ligger i framkant vad det gäller utvecklingen globalt. Vi tackar för förtroendet från ursprungliga samt nya aktieägare och är tacksamma över att genom börsintroduktionen ha nått vårt första delmål. Vill även tacka teamet samt våra rådgivare för ett gediget arbete. Nu ser vi fram emot att få skapa värde för ägarna genom en framgångsrik implementering av investeringsstrategin.”

Yining Wang, VD

”Det är verkligen kul att se det goda intresset som finns för vårt investmentbolag och för vårt investeringsfokus, där vi ser ett allt växande behov bland nordiska investerare att öka sin portföljallokering till vår sektor. Vår målsättning för Nordic Asia är att genomtränga denna marknad genom en lokal närvaro, och via vårt investmentbolag strategiskt äga välskötta innehavsbolag nu när de befinner sig i en tillväxtfas.

I samband med börsnoteringen kommer vi in i en ny spännande fas där vi kan erbjuda allt fler investerare exponering mot den växande konsumentmarknaden i Kina. Det är en målsättning vi har haft sedan start och det är oerhört roligt att kunna nå detta mål nu.

Vi vill rikta ett stort tack till våra befintliga aktieägare som har stöttat oss på vår resa och välkomnar samtidigt våra nya aktieägare på vår resa framöver. Vi kommer att göra vårt yttersta för att verkställa vår strategi och skapa en god långsiktig avkastning till våra aktieägare över tid.”

Om Nordic Asia

Nordic Asia är ett svenskt investmentbolag med fokus på investeringar i primärt börsnoterade kinesiska bolag som fokuserar på inhemsk konsumtion. Bolagets affärsidé bygger på att tillämpa en investeringsmodell för långsiktigt strategiskt ägande av noterade bolag med fokus på den växande kinesiska konsumentmarknaden. Nordic Asia har ett tjugotal portföljbolag fördelat mellan kärninnehav och tillväxtbolag. Bolaget investerar i börsnoterade företag som är noterade i Shanghai, Shenzhen, Hong Kong och USA, och som har ett börsvärde om minst 1 MdUSD.

Bolaget avser via sitt strategiska ägande i underliggande portföljbolag skapa god avkastning till sina aktieägare över tid. Bolaget är grundat av andra generationens svensk-kineser med starka anknytningar till både Sverige och Kina. Nordic Asia har tillgång till ett lokalt team i Shanghai med god kunskap kring den lokala marknaden och tillgång till ett brett affärsnätverk som stöttar Bolagets kärnverksamhet.

Rådgivare

Partner Fondkommission AB är Sole Global Coordinator och Bookrunner och Nordnet Bank AB är Retail Agent i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl AB är legal rådgivare till Bolaget.

Partner Fondkommission AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser och kan nås på telefon: +46 (0) 31 761 22 30 samt e-post: info@partnerfk.se.

För mer information, vänligen kontakta

Yining Wang, VD

Telefon: +46 (0) 76 286 43 46

E-post: yining@nordicasiagroup.com

Viktig information

Detta pressmeddelande är inte ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna några värdepapper i Nordic Asia. Detta pressmeddelande lämnas inte, och får inte spridas i eller skickas till, USA, Australien, Kanada, Japan eller någon annan jurisdiktion där sådan spridning skulle vara otillåten eller kräva registrering eller andra åtgärder. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller förvärva värdepapper i USA. Värdepapper som omnämns häri har inte, och kommer inte att, registreras i enlighet med den vid var tid gällande amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan att de registreras, omfattas av ett undantag från, eller avser en transaktion som inte omfattas av registreringskrav i enlighet med Securities Act. Det finns ingen avsikt att registrera några värdepapper som omnämns häri i USA eller att lämna ett offentligt erbjudande avseende sådana värdepapper i USA.

Värdepapperen som beskrivs häri har inte heller registrerats, och kommer inte att registreras, under tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Kanada eller Japan och får inte, med vissa undantag, erbjudas eller säljas inom eller in i, eller till förmån för någon person vars registrerade adress finns i eller som är lokaliserad eller boende i, Australien, Kanada eller Japan. Det kommer inte att ske något publikt erbjudande av de värdepapper som beskrivs häri i Australien, Kanada eller Japan.

Ett eventuellt erbjudande av de värdepapper som omnämns i detta pressmeddelande kommer att lämnas genom ett prospekt. Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG (och, med avseende på Storbritannien, den förordningen såsom den utgör del av inhemsk lag i Storbritannien genom European Union (Withdrawal) Act 2018) (”Prospektförordningen”). Investerare bör inte investera i de värdepapper som beskrivs i detta meddelande med stöd av annat än informationen i tidigare nämnda prospekt.

I EES-medlemsstaterna, förutom Sverige, och i Storbritannien, är detta pressmeddelande endast avsett för och riktat till kvalificerade investerare inom medlemsstaten och Storbritannien på det sätt som avses i Prospektförordningen (såsom tillämplig), det vill säga enbart till investerare som kan vara mottagare av ett eventuellt erbjudande utan att ett prospekt godkänns i medlemsstaten eller i Storbritannien.

I Storbritannien distribueras och riktas detta pressmeddelande endast till (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (”Ordern”), eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta dokument lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2) (a) – (d) i Ordern (alla personer i (i) och (ii) ovan benämns tillsammans ”relevanta personer”). Aktierna är endast tillgängliga för, och en inbjudan, ett erbjudande eller en överenskommelse avseende teckning, förvärv eller annat anskaffande av sådana värdepapper kommer endast att fullföljas med relevanta personer. Personer som inte är relevanta personer får inte agera på eller förlita sig på detta pressmeddelande eller något av dess innehåll. Personer som sprider detta dokument måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Innehållet i denna kommunikation har upprättats av Bolaget och Bolaget är ensamt ansvarig för dess innehåll. Informationen i denna kommunikation är endast avsedd som bakgrundsinformation och gör inte anspråk på att vara fullständig eller komplett. Ingen bör, oavsett ändamål, förlita sig på informationen i denna kommunikation, eller på dess noggrannhet, rättvishet eller fullständighet.

Detta pressmeddelande kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är samtliga uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som ”tror”, ”anser”, ”uppskattar”, ”förväntar”, ”väntar”, ”antar”, ”förutser”, ”avser”, ”kan”, ”ska”, ”beräknas”, ”fortsätter”, ”bör” eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter, tillfälligheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Bolagets kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas. Bolaget åtar sig inte någon skyldighet att granska, uppdatera, bekräfta eller offentliggöra någon justerad syn på de framåtriktade uttalandena i syfte att spegla sådana händelser eller omständigheter som uppstår i relation till innehållet i denna kommunikation.