Nordic Factoring Fund AB (publ) – Offentliggör första emission 3 och notering på NGM/NDX 2019 – Offentliggör Slutgiltiga villkor för emission 3 2019

Stockholm 3 juni 2019 – Nordic Factoring Fund AB (publ), (nedan kallat Fonden), i vilken allmänheten och institutionella investerare erbjudits teckna Vinstandelslån.

Vinstandelslånen är upptagna för handel på Nordic Derivatives Exchange (NDX), en del av Nordic Growth Market NGM AB (NGM).
 

Offentliggör första emission 3 och notering på NGM 2019

Nordic Factoring Fund AB (publ) meddelar här att styrelsen har beslutat om första emission 3 den 5 juni av Vinstandelslån för 2019.

Samma dag som första emissionen noteras även fonden på NGM/ NDX enligt noteringsbeslut, vilket offentliggjorts den 3 juni 2019, se pressmeddelande https://news.cision.com/ngm-notice-financial-markets/r/19-925-listing-of-loan-debenture-issued-by-nordic-factoring-fund-ab–publ-,c2830925

Fonden offentliggör Slutgiltiga villkor för emission enligt nedan:

Nordic Factoring Fund AB:s (“Emittenten”) villkor för kapital- och vinstandelslån av den 5 mars 2019 (”Villkoren”) ska gälla under program för kapital- och vinstandelslån (”Programmet”) jämte de nedan angivna slutliga villkor (”Slutliga Villkor”). Definitioner som används nedan ska ha samma innebörd som i de Allmänna Villkoren i det Grundprospekt som godkändes av Finansinspektionen den 5 mars 2019. Utöver dessa ska följande definitioner användas.

Tranchebenämning – den emission under vilken Vinstandelslån emitterades.

Likviddatum – datum för när likviden var Fonden till handa.

Teckningsbelopp – det belopp som totalt tecknades i den aktuella emissionen.

Kurs för inträde vid emissionstillfälle – den aktuella kursen till vilken Vinstandelslån har tecknats i den aktuella emissionen.

Antal emitterade Vinstandelslån – det antal Vinstandelslån som emitterades i den aktuella emissionen.

Dessa Slutliga Villkor har utarbetats enligt artikel 5.4 i Prospektdirektivet. Fullständig information om Fonden och Programmet kan endast fås genom Grundprospektet, dess tilläggsprospekt och dessa Slutliga Villkor i kombination, varför investerare som överväger att investera i enlighet med Programmet bör läsa dessa Slutliga Villkor tillsammans med Grundprospektet och dess tilläggsprospekt. En sammanfattning av emissionen bifogas dessa Slutliga Villkor.

Fullständig information om Fonden och erbjudandet kan endast erhållas genom Grundprospektet, eventuella publicerade tillägg till Grundprospektet samt dessa och samtliga Slutliga Villkor. Slutliga Villkor ska publiceras och ges in till Finansinspektionen innan erbjudandet kan påbörjas Samtliga ovannämnda dokument kommer att publiceras i enlighet med artikel 14 i Prospektdirektivet på Fondens hemsida.

Instrumentspecifika villkor

1. Lånenummer 2019:1 (ISIN:SE0012116382)
2. Tranchebenämning Emission 3 – den 3 juni 2019
3. Likviddatum 2019-06-03
4. Teckningsbelopp 200 000 000 SEK
5. Startdag för ränteberäkning 2019-06-05
6. Kurs för inträde vid emissionstillfället 100

Erbjudandets former och villkor

1. Antal emitterade Vinstandelslån 200 000 000
2. Emissionsdag   2019-06-05
3. Information om tilldelning                         2019-06-11
4. Meddelande om genomförd emission 2016-06-14
5. Teckningsperiod och sista dag för teckning 2019-03-05—2019-06-03

Nordic Factoring Fund AB (publ) bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för kapital- och Vinstandelslån utgivna enligt Grundprospekt med eventuella tilläggsprospekt.

Emittenten bekräftar vidare att alla väsentliga händelser efter den dag för Programmet och godkännande av gällande Grundprospektet som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Emittenten har offentliggjorts.

Stockholm den 3 juni 2019

Nordic Factoring Fund AB (publ)

Peter Norman Ulltin 

_______________________________________

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Norman, VD Skandinaviska Kreditfonden AB, tfn 0733 929 455, peter.norman@kreditfonden.se

Fredrik Sjöstrand, Portföljförvaltare, tfn 070 575 75 51, fredrik.sjostrand@kreditfonden.se                      
 

Om Skandinaviska Kreditfonden AB
Skandinaviska Kreditfonden AB har för avsikt att bli en ledande oberoende aktör inom direktutlåning till företag i Skandinavien och samtidigt skapa unika investeringsprodukter. Bolagets första fond är Scandinavian Credit Fund I och den andra fonden är Nordic Factoring Fund. Under kommande år kommer vi att lansera fler fonder för finansiering av företag samt inom andra områden vi har identifierat som intressanta för såväl låntagare som investerare.