Nordisk Bergteknik AB (publ) genomför en riktad nyemission

Pressmeddelande den 5 januari, 2021

Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare offentliggjort pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission. Nyemissionen omfattar totalt 2 355 295 B-aktier i Bolaget och medför att Bolaget tillförs ca 64,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den riktade emissionen tecknades av ett antal nya investerare. Emissionen har skett på av styrelsen bedömt marknadsvärde och på marknadsmässiga villkor.

I enlighet med det tidigare offentliggjorda godkännandet från Nordic Trustee har Bolaget genomfört en omvandling av vissa existerande aktieägarlån om ett totalt belopp om 122 031 008 kr till eget kapital genom utfärdande av 5 157 690 B-aktier till aktieägarna som betalning för aktieägarlånen (s.k. kvittningsemission). I samband med kvittningsemissionen har Bolaget även genomfört en riktad nyemission till Bolagets styrelse och ledande befattningshavare om 16 miljoner kronor motsvarande 676 240 B-aktier.

Nordisk Bergteknik tillförts därmed 202 483 975 kronor i fritt eget kapital och antalet aktier i Bolaget ökar med 8 189 225 B-aktier till totalt 72 247 388 aktier, och aktiekapitalet med 81 892,25 till 722 473,88 kronor.

Bolaget kommer framförallt att använda likviden för att stärka Nordisk Bergtekniks finansiella ställning och fortsatt stödja Bolagets expansiva tillväxt i Norden.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har varit finansiella rådgivare i samband med den strategiska översynen av kapitalstrukturen och Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

För ytterligare information, kontakta:
Andreas Christoffersson, VD, e-post: andreas.christoffersson@bergteknik.se, Tel: 070-621 1928
Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, Tel: 076-392 7121

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.