Nordisk Bergteknik genomför riktad nyemission

Pressmeddelande den 24 februari, 2021
Nordisk Bergteknik AB (publ) (”Nordisk Bergteknik” eller ”Bolaget”) har, i enlighet med tidigare pressmeddelande avseende översynen av Bolagets kapitalstruktur, genomfört en riktad nyemission.

Nyemissionen omfattar totalt 1 187 994 B-aktier i Bolaget och medför att Bolaget tillförs drygt 32,5 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Den riktade emissionen tecknades av ett antal nya investerare. Emissionen har skett på av styrelsen bedömt marknadsvärde och på marknadsmässiga villkor.

Nordisk Bergteknik tillförs därmed 32 539 156 kronor i fritt eget kapital och antalet aktier i Bolaget ökar med 1 187 994 B-aktier till totalt 73 646 436 aktier, samtidigt som aktiekapitalet ökar med 11 879,94 kronor till 736 464,36 kronor.

Carnegie Investment Bank AB (publ) har varit finansiella rådgivare i samband med den strategiska översynen av kapitalstrukturen och Setterwalls har varit juridisk rådgivare till Nordisk Bergteknik.

För ytterligare information, kontakta:

Johan Lundqvist, CFO, e-post: johan.lundqvist@bergteknik.se, tel: +46 763 927 121

Om Nordisk Bergteknik

Nordisk Bergteknik är en koncern i stark tillväxt med verksamhet inom berghantering och grundläggning, där huvudområden inkluderar borrning, sprängning, bergförstärkning, betongrehabilitering, pålning, spontning och grundförstärkning. Koncernens dotterbolag är idag främst verksamma i Sverige och Norge.