NOSIUMs portföljbolag Green Apps Technologies presenterar värdering inför kommande spridningsemission

NOSIUM AB (publ) (”NOSIUM” eller ”Bolaget”) blev i början av 2020 huvudägare i Green Apps Technologies (”GAT” eller ”Portföljbolaget”). Portföljbolaget ser stora möjligheter för fortsatt tillväxt och avser därför senare i augusti 2021 presentera den spridningsemission som tidigare har meddelats. Portföljbolagets avser ta in maximalt 6 MSEK till en pre-money värdering om cirka 30,6 MSEK.

NOSIUMs portföljbolag GAT har haft en fortsatt stark tillväxt under Q1 2021 med ökad omsättning, förbättrat resultat och ökade besökssiffror jämfört med samma period 2020. En del av Portföljbolagets kommande expansion innebär lanseringar av nya plattformar under nya varumärken samt internationell expansion. GAT har tidigare kommunicerat ambitionen att undersöka möjligheten för en framtida notering av Bolagets B-aktie på lämplig handelsplats. Strategiska steg har tagits för att möjliggöra en notering under 2022 och som en del i detta avser portföljbolaget genomföra en spridningsemission. Erbjudandet som GAT avser presentera senare i augusti innebär att maximalt 6 MSEK kommer erbjudas till en pre-money värdering om cirka 30,6 MSEK.

NOSIUMs totala ägande före den planerade spridningsemissionen uppgår till cirka 60,7 procent av kapitalet och cirka 77,3 procent av rösterna i GAT till det bokförda värdet om 537 TSEK. Utifrån den nya, av Portföljbolaget, presenterade pre-money värderingen innebär det att värdet på NOSIUMs innehav uppgår till cirka 18,5 MSEK. Det återstår att se utfallet av GATs spridningsemission som förväntas presenteras senare under året.

  • Utifrån att på nära håll ha följt Green Apps Technlogies, resa under 2020 och 2021 är min bedömning att deras framtidsplaner aldrig varit ljusare. Jag ser beslutet om att stärka kassan och den presenterade värderingen som något positivt för både GAT och NOSIUMs aktieägare. Vi följer med spänning den fortsatta utvecklingen, säger Daniel Ehdin, VD på NOSIUM AB.

NOSIUM ABs aktie är noterad under namnet NOSIUM B.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Daniel Ehdin, VD, daniel@nosium.com, tel. +46 70 862 47 40

Kort om NOSIUM
NOSIUM investerar i företag med verksamhet inom online, ekologiskt och hållbart. Vi äger, förvaltar och förvärvar aktier i företag där vi kan öka deras tillväxt och marknadsvärde genom att implementera nya digitala strategier. Våra investeringar återfinns i innovativa techplattformar & produktvarumärken som riktar sig till en hälso- och hållbarhetsmedveten målgrupp. Vår aktieportfölj består av flera portföljbolag och målsättningen är att hålla en hög expansionstakt genom synergiförvärv i syfte att ständigt öka marknadsvärdet på vår aktieportfölj. NOSIUMs aktie är noterad under kortnamnet NOSIUM. http://www.nosium.com/. Bolagets Mentor är Augment Partners AB, info@augment.se, +46 8 604 22 55