Notering av vinstandelsbevis i The Single Malt Fund AB (publ.)

Styrelsen för The Single Malt Fund AB (publ.) (”Bolaget”) har fattat beslut om att notera av Bolaget utgivna vinstandelsbevis på NGM-NDX. Första handelsdag är beräknad till den 10-12 april 2019.

Bolagets första emission av vinstandelsbevis genomfördes den 28 mars 2019 varvid vinstandelsbevis till ett värde om ca 8 msek emitterades. Vid Bolagets analys av resultatet av den första emissionen har det konstaterats att arbetet med att etablera goda rutiner för teckning via finansiella distributörer drog ut på tiden, varför många rådgivare och anknutna ombud till distributörerna fick alldeles för kort tid på sig att kontakta potentiella kunder. Många aktörer har även uttryckt att de vill avvakta att kontakta kunder till dess att vinstandelsbevisen har noterats, eftersom många kunder önskar investera i vinstandelsbevis inom ramen för ISK eller depåförsäkringar m.m. Det är dock tydligt att det finns ett mycket stort intresse bland Bolagets distributörer och deras nätverk att investera i vinstandelsbevis och det finns mycket starka önskemål om att Bolaget snarast ska återkomma med ett kompletterande teckningserbjudande. Detta önskemål tillgodoser Bolaget nu genom att styrelsen för Bolaget fattat beslut om att genomföra en ytterligare emission av vinstandelsbevis. Teckningstiden för den nya emissionen påbörjas den 5 april 2019. Emissionen kommer att avslutas före halvårsskiftet och teckning sker till samma kurs som vid den första emissionen. Ytterligare information återfinns i bifogade Slutliga Villkor, Bilaga 1.

Genom den första genomförda emissionen har Bolaget givits möjlighet att påbörja verksamheten i begränsad skala och göra de första investeringarna i whisky. Bolaget får genom de första investeringarna även möjlighet att praktiskt tillämpa sina operativa processer och rutiner vid handeln med whisky. Bolaget kommer dock att vara mycket försiktigt med att ådra Bolaget kostnader innan nästa emission har slutförts. De upparbetade kostnaderna i samband med fondstart uppgår till cirka 560 000 SEK.

Sammanfattningsvis finns nu goda rutiner för teckning på plats hos Bolagets distributörer, som uttryckt stort intresse för Bolagets placeringsinriktning. Mot bakgrund av den feedback som erhållits ser Bolaget mycket positivt på möjligheten att attrahera kapital inom ramen för den andra emissionen och att Bolagets kapitalmål uppnås under det andra kvartalet. Skulle målet inte uppnås genom den kommande emissionen har styrelsen dessutom möjlighet att besluta om genomförandet av ytterligare emissioner under gällande prospekt till december 2019.

För ytterligare information, kontakta:
Emittentens VD Christian Svantesson 
Telefon: 0708-880289
e-post: christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

Om Emittenten

Emittenten är en alternativ investeringsfond som regleras av lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. 
Emittenten avser att erbjuda de investerare som är intresserade av Emittentens investeringsstrategi att teckna sig för Andelslånen. Med de medel som inflyter inom ramen för emissionen avser Emittenten att genomföra en investering i det helägda dotterbolaget, The Single Malt Trading Limited, vars verksamhet direkt eller indirekt avser handel och investering whisky, såsom färdig whisky, eller whisky i produktion och därmed tillhöriga produkter.