Ny förvärvsstrategi och rebranding av Hästkällaren i samband med riktad emission om ca. 5,0 miljoner

Hästkällaren (’Bolaget’) ser ökade möjligheter att kunna utföra förvärv, konsolidering och förädling av intressanta företag inom häst- och djurrelaterade verksamhetsområden och samtidigt påbörja uppbyggnaden av en ny verksamhetsorganisation, där Hästkällaren med dess huvudsakliga verksamhet kommer att utgöra en egen funktion inom en större organisation. Bolaget avser att utföra ett namnbyte för att på ett bättre sätt reflektera den nya strukturen.

För att kunna utföra ovanstående behöver Bolaget stärka den finansiella ställningen, varpå Bolagets styrelse idag har fattat ett beslut om att genomföra en riktad emission om 667 000 B-aktier till en teckningskurs om 7,50 SEK per aktie till de fem externa investerarna Milad Pournouri, Milad Mirmoradi, Magnus Ottosson, Oliver Aleksov och Örjan Berglund (genom Jörns Bullmarknad AB). Genomförande av detta förutsätter att bolagsstämman godkänner beslutet. De nyemitterade aktierna i den riktade emissionen innebär en utspädning på cirka 14,3 % av antalet aktier och cirka 13,9 % av antalet röster i Bolaget, medräknat de vederlagsfria teckningsoptioner som tidigare delats ut till aktieägarna. Nyemissionen kommer vid full teckning att tillföra Bolaget totalt 5 002 500 SEK, före emissionskostnader på cirka 100 000 SEK (i huvudsak bestående av arvode till rådgivare och kostnader för praktisk hantering).

Ovan nämnda investerare kommer även att tilldelas 667 000 teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 till ett lösenpris av 8,20 SEK. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kommer att ske från och med 12:e maj 2022 till och med den 26:e maj 2022, samt från och med 6:e december 2022 till och med den 20:e december 2022.

Daniel Karlsson, VD, kommenterar:

Nu fortsätter vi Hästkällarens resa med ökat fokus på förvärv och tillväxt. Vi har sedan starten haft som mål att vara det självklara valet för vår målgrupp. Med denna kapitalanskaffning säkrar vi utförandet av Bolagets strategi, för att på så sätt kunna skapa värden för våra aktieägare“.

Milad Pournouri, kommenterar:

Bolaget har utmärkt sig på ett positivt sätt det senaste året och drivit kontinuerlig tillväxt på månadsbasis. Bolaget har skapat sig en stabil grund för fortsatt tillväxt, både organiskt och via eventuella förvärv. Namnbyte och rebranding av verksamheten ligger rätt i tiden och det skall bli spännande att följa Bolagets utveckling framgent”.

Skälet till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att stärka och bredda aktieägarbasen och att på ett kostnads- och tidseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning för att därigenom ge förutsättningar för att realisera Bolagets tillväxtpotential och i förlängningen skapa värden för aktieägarna. De teckningsberättigade utgörs av ett mindre antal externa investerare som visat intresse för Bolagets verksamhet, samt potential och som styrelsen bedömt är intressanta att få in som aktieägare i bolaget .

De nya aktierna medför rätt till utdelning för första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna registrerats hos Bolagsverket och införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

För ytterligare information kontakta:

Daniel Karlsson, VD, Hästkällaren Rid Trav & Western AB, e-post daniel@hastkallaren.se

+46 705530111

Denna information är sådan som Hästkällaren är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-04-20, kl 11:27 CEST

Mangold Fondkommission AB, tel. nr. +46 8 5030 1550, är bolagets mentor på NGM Nordic SME

Hästkällaren Rid Trav & Western AB  är verksamt inom detalj- och internethandel.

Hästkällaren Rid Trav & Western AB är en svensk återförsäljare av utrustning till hästar och ryttare samt kringprodukter till hästar, skötsel av hästar och ridsport.