Nya data för ABBV-0805 i Parkinsons sjukdom presenteras på MDS-kongressen

Stockholm den 10 september 2021 – BioArctic AB (publ) (Nasdaq Stockholm: BIOA B) kommer att presentera nya prekliniska data för ABBV-0805, en anti-α-synuklein-antikropp under utveckling, vid International Congress of Parkinsons disease and movement disorders® (MDS), som hålls virtuellt den 17 till 22 september, 2021. Presentationen, som har blivit utvald som ett Top Abstract, innehåller data som visar ABBV-0805s förmåga att selektivt binda till lösliga skadliga α-synuklein-aggregat.

BioArctic kommer under MDS-kongressen att presentera ett abstract med fokus på prekliniska data som stödjer en fortsatt utveckling av ABBV-0805 för behandling av Parkinsons sjukdom. Abstractet har valts ut som en Top Abstract-presentation och BioArctics Vice President Head of Research, Johanna Fälting, har bjudits in att delta i en paneldiskussion under kongressen kallat Recent and Ongoing Industry-led Clinical Trial Top Abstracts. De data som ska presenteras visar att ABBV-0805 selektivt binder lösliga skadliga α-synuklein-aggregat såsom oligomerer och protofibriller. Dessutom visar ABBV-0805 en dosberoende minskning av både lösliga och olösliga α-synuklein-aggregat i mushjärna, vilket förhindrar att α-synuklein sprids, fördröjer försämring av motororiken och förlänger livslängden. Vidare har bindning av ABBV-0805 till patologiskt α-synuklein i hjärnprover från patienter med Parkinsons sjukdom också påvisats.

”Det är glädjande att se de data för ABBV-0805 som presenteras på MDS-kongressen. Vi ser fram emot den fortsatta utvecklingen av denna antikropp som en potentiell sjukdomsmodifierande behandling för patienter med Parkinsons sjukdom”, säger BioArctics vd Gunilla Osswald.

Alla abstracts från MDS-kongressen finns tillgängliga på kongressens webbplats.

Detta pressmeddelande berör en läkemedelskandidat under utveckling och avser inte att förmedla några slutsatser gällande effekt och säkerhet. Det finns ingen garanti för att denna läkemedelskandidat vare sig kommer att slutföra det kliniska utvecklingsprogrammet eller erhålla godkännande av relevanta myndigheter.

För mer information, vänligen kontakta
Gunilla Osswald, vd, BioArctic AB
E-post: gunilla.osswald@bioarctic.se
Tel: 08 695 69 30

Oskar Bosson, VP Communications and Investor Relations, BioArctic AB
E-post: oskar.bosson@bioarctic.se
Tel: 0704 10 71 80

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2021, kl. 16:40 CET.

Om ABBV-0805
Läkemedelskandidaten ABBV-0805 är en monoklonal antikropp som är designad för att selektivt binda och eliminera aggregerade former av alfa-synuklein, såsom oligomerer och protofibriller, som medverkar i neurodegenerativa sjukdomar inklusive Parkinsons sjukdom. Målet är att utveckla en sjukdomsmodifierande behandling som stoppar eller bromsar sjukdomsförloppet i Parkinsons sjukdom.

Om samarbetet mellan BioArctic och AbbVie
BioArctic samarbetar sedan 2016 med AbbVie då ett parterna ingick ett forskningsavtal. AbbVie erhöll då rätten att förvärva en licens för att utveckla och kommersialisera BioArctics portfölj med antikroppar mot alfa-synuklein för Parkinsons sjukdom och andra potentiella indikationer. I slutet av 2018 meddelade AbbVie att de påkallade denna option. I februari 2019 godkände den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, ansökan om att bedriva klinisk studie med ABBV-0805 och Fas 1-studien startade i mars 2019. AbbVie driver och fortsätter att finansiera den kliniska utvecklingen av ABBV-0805. Användningsområdet för läkemedelskandidaten ABBV-0805 kan komma att vidgas till att inkludera t.ex. Lewykropps-demens och multipel systematrofi.

Om BioArctic AB
BioArctic AB (publ) är ett svenskt forskningsbaserat biofarmabolag med fokus på sjukdomsmodifierande behandlingar och tillförlitliga biomarkörer och diagnostik för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom och Parkinsons sjukdom. BioArctic fokuserar på innovativa behandlingar inom områden med stort medicinskt behov. Bolaget grundades 2003 baserat på innovativ forskning vid Uppsala universitet. Samarbeten med universitet är av stor vikt för bolaget tillsammans med dess strategiskt viktiga globala partners i både Alzheimerprojektet (Eisai) och Parkinsonprojektet (AbbVie). Projektportföljen är en kombination av fullt finansierade projekt som drivs i partnerskap med globala läkemedelsbolag samt innovativa egna projekt med stor marknads- och utlicensieringspotential. BioArctics B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm Mid Cap (kortnamn: BIOA B). För ytterligare information, besök gärna www.bioarctic.se.