Kiliaro AB:s emission av units inför notering fulltecknad

STOCKHOLM, SVERIGE – 10 september 2021: Anmälningsperioden i Kiliaro AB:s (”Kiliaro” eller “Bolaget”) emission av units (aktier och vederlagsfria teckningsoptioner) inför planerad notering på Nasdaq First North Growth Market avslutades den 6 september 2021. Emissionen tecknades till totalt cirka 21 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent. Genom emissionen tillförs Bolaget således cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader och kvittningar. Bolaget tillförs genom emissionen cirka 260 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 10 september 2021. Sedermera Fondkommissions har agerat finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare i samband med kapitaliseringen. Nordic Issuing är emissionsinstitut.

VD Elie Komo kommenterar:
”Vi välkomnar alla nya aktieägare och tackar för förtroendet. Vi står nu väl rustade för att stärka vår position på marknaden som ett användarvänligt alternativ för delning och lagring av bilder och video. Under vår IPO har Kiliaro rönt uppmärksamhet i ledande media, och många med oss delar visionen om en bildgalleri-app som utvecklats helt på användarnas villkor, med högt integritetsskydd, unika sociala funktioner och obegränsad lagring till låg prisbild. Den förestående noteringen på Nasdaq First North Growth Market ger oss också nya möjligheter och ökad synlighet både i Sverige och internationellt. Målet är tydligt: att bli nästa generationens bildgalleri-app.”

Teckning och tilldelning
Emissionen av units tecknades till cirka 21 MSEK inklusive teckningsåtagande, motsvarande en teckningsgrad om cirka 101 procent. Bolaget erhåller genom emissionen således cirka 20,7 MSEK före emissionskostnader (om cirka 2,5 MSEK) samt kvittning av brygglån (om cirka 3,2 MSEK), samt premiekompensation för tidigare erhållet brygglån (om cirka 0,64 MSEK) mot units. Resterande cirka 14,4 MSEK avser nytt kapital in i Bolaget. Tilldelning av units har beslutats av styrelsen i enlighet med de principer som anges i villkoren i prospektet. Avräkningsnotor förväntas skickas ut idag, den 10 september 2021. Tecknare som inte tilldelats units erhåller ingen avräkningsnota.

Antalet aktier och aktiekapital
Totalt kommer 3 146 764 nya aktier samt 1 573 382 teckningsoptioner av serie TO 1 att nyemitteras. När Kiliaros emission har registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 855 308 aktier och aktiekapitalet att uppgå till 885 530,80 SEK. Det totala antalet teckningsoptioner av serie TO 1 kommer att uppgå till 1 573 382.

Planerad första dag för handel: Aktier och teckningsoptioner av serie TO 1 är planerade att upptas för handel på Nasdaq First North Growth Market den 17 september 2021.

Ticker och ISIN-kod för aktien: KILI, SE0016275333

Ticker och ISIN-kod för teckningsoption TO 1: KILI TO1, SE0016288559

Finansiell rådgivare, legal rådgivare och emissionsinstitut

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare till Kiliaro i samband med noteringsemissionen. Nordic Issuing agerar emissionsinstitut.

För mer information om emissionen och den planerade noteringen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 (0) 40 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

För mer information om Kiliaro, vänligen kontakta:

Elie Komo, VD, Kiliaro

Telefon: +46 (0)723 333 026

E-post: elie@kiliaro.com

Certified Adviser

Svensk Kapitalmarknadsgranskning AB

Telefon: +46 (0) 11 32 30 732

E-post: ca@skmg.se

Om Kiliaro AB

Kiliaro erbjuder en bildgalleriapplikation med banbrytande funktionalitet i form av automatisk delning av foto och video samt chatfunktionalitet, direkt i bildgalleri-appen. Tillsammans med ett konkurrenskraftigt erbjudande med molnlagring med obegränsat utrymme för endast 19 kr/mån samt höga krav på integritet och säkerhet, är Kiliaro här för att ta bildgalleriet för privatpersoner till nästa nivå. Läs mer på www.kiliaro.com.