Rizzo Group informerar om genomförd nyemission samt ändrat antal aktier och röster

STOCKHOLM (10 september 2021) – Rizzo Group AB (publ) informerar härmed om att styrelsen den 1 juli 2021, med stöd av bemyndigande från bolagsstämman, beslutat om en riktad nyemission av 462 956 aktier av serie B till en teckningskurs om 1,465 kronor per aktie, varigenom aktiekapitalet ökade med 27 777,36 kronor. Aktierna tecknades av Global Corporate Finance Inc och betalning skedde genom kvittning av fordran uppgåendes till
678 230,54 kronor.

Genom nyemissionen av aktier av serie B har antalet utestående aktier ökat med 462 956 aktier, från 113 826 255 aktier till 114 289 211 aktier. Antalet röster har ökat med 462 956 stycken, från 113 826 525 stycken till 114 289 481 stycken. Aktiekapitalet har ökat med 27 777,36 kronor, från 6 829 575,34 kronor till 6 857 352,70 kronor.

För vidare information, vänligen kontakta:
Lars Fins, CEO och koncernchef, tel: +46 (0)8 508 99 200, lars.fins@rizzogroup.se
Anders Arverud, CFO, tel: +46 (0)8 508 99 200, anders.arverud@rizzogroup.se

Denna information är sådan som Rizzo Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 september 2021 kl. 12.30 CEST.

Om Rizzo Group
Rizzo Group AB (publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 94 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Rizzo Group AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm under ticker RIZZO B med ISIN-kod SE0000396822 och har sitt huvudkontor i Stockholm. Koncernen har cirka 257 medarbetare (heltidstjänster). För mer information, besök www.rizzogroup.se

Rizzo Group AB, Linnégatan 89 C, 104 50 Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.rizzogroup.se