Nytt antal aktier och röster i Diös

Antalet aktier och röster i Diös Fastigheter AB (publ) har förändrats med anledning av den riktade nyemission som genomfördes den 1 december 2021. Genom nyemissionen har antalet aktier och röster ökat med 7 272 727.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier och röster i Diös till 141 785 165. Aktiekapitalet uppgår till 283 569 697,6 kr. Diös innehar 441 418 egna aktier.

För ytterligare information kontakta gärna:

Rolf Larsson, CFO, Diös
Telefon: 010-470 95 03
E-post: rolf.larsson@dios.se

Johan Dernmar, Head of Investor Relations, Diös
Telefon: 010-470 95 20
E-post: johan.dernmar@dios.se

Denna information är sådan information som Diös Fastigheter AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (1991:980) med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2021 kl. 17:30 CET.

Diös Fastigheter äger och utvecklar både kommersiella fastigheter och bostadsfastigheter i prioriterade tillväxtstäder. Med ett fastighetsvärde om 26,6 mdkr, ett bestånd om 336 fastigheter och en uthyrningsbar yta om 1 490 tkvm, är visionen att skapa Sveriges mest inspirerande städer. Marknaden sträcker sig från Borlänge till Luleå med huvudkontor i Östersund. Bolaget har sedan starten 2005 haft en kontinuerlig värdetillväxt i fastighetsportföljen och aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, Mid Cap. Läs mer om Diös på www.dios.se

Diös Fastigheter AB (publ), Box 188, 831 22 Östersund  |  Tel: +46 770-33 22 00, info@dios.se, www.dios.se  |  Org.nr: 556501-1771