Nytt antal aktier och röster i Tobii

Antalet aktier och röster i Tobii AB (publ) har förändrats till följd av den företrädesemission av stamaktier som beslutades av styrelsen den 6 mars 2024 och som slutligt registrerades hos Bolagsverket den 9 april 2024.

Per den 30 april, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 235 778 363, fördelat på 233 600 984 stamaktier och 2 177 379 C-aktier. Det totala antalet röster i bolaget uppgår till 233 818 721,9, varav stamaktierna motsvarar 233 600 984 röster och C-aktierna motsvarar 217 737,9 röster.

Förändringen var ett resultat av företrädesemissionen som ökade bolagets aktiekapital med cirka 924 670 kronor till cirka 1 711 028 kronor och antalet stamaktier med 127 418 718, motsvarande lika många röster.

Stamaktier ger rätt till en röst per aktie vid bolagsstämman medan C-aktier ger rätt till en röst per tio aktier. Det enda syftet med C-aktierna är att underlätta avräkningen av Tobiis långsiktiga incitamentsprogram. C-aktierna finns alltid med i bolagets balansräkning och Tobii får inte utöva rösträtten för dessa aktier.

För mer information, vänligen kontakta:

Carolina Strömlid, Head of Investor Relations, Tobii AB, +46 (0)70 880 71 73, e-post: carolina.stromlid@tobii.com

 

Denna information är sådan information som Tobii AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 april 2024 kl. 11.00 (CEST).

 

Om Tobii 

Tobii är världsledande inom eyetracking och pionjär inom attention computing. Vårt mål är att göra världen bättre med teknik som förstår vår uppmärksamhet och intention. Vi skapar en bättre framtid med våra produkter och lösningar som appliceras inom områden så som beteendestudier och forskning, hälso- och sjukvård, träning och utbildning, gaming, extended reality (VR, AR & MR), fordonsindustrin, med flera. Tobiis eyetracking-lösningar används av tusentals företag, universitet och forskningsinstitutioner runt om i världen. Tobii har sitt huvudkontor i Sverige och är noterat på Nasdaq Stockholm (TOBII). Mer information finns på: www.tobii.com.