Oblique Therapeutics genomför en företrädesemission om cirka 28,6 MSEK

INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE ÄR INTE AVSEDD ATT PUBLICERAS, OFFENTLIGGÖRAS, ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL, USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, RYSSLAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE BRYTA MOT TILLÄMPLIGA LAGAR ELLER REGLER. SE AVSNITTET “VIKTIG INFORMATION” I SLUTET AV DETTA PRESSMEDDELANDE.

Styrelsen för Oblique Therapeutics AB (publ) (”Bolaget”, ”Oblique” eller ”Oblique Therapeutics”) har den 9 februari 2024, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 juni 2023, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som vid full teckning tillför Bolaget cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader. Villkoren i företrädesemissionen innebär att nio (9) befintliga aktier ger rätt att teckna två (2) nyemitterade aktier av serie A till en teckningskurs om 3,50 SEK per aktie. Personer i styrelse och ledning, större ägare samt investerare med koppling till större ägare har till styrelsen muntligen uttryckt sin avsikt att med eller utan företrädesrätt teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 15,3 MSEK, motsvarande cirka 53,5 procent av emissionen.

Bakgrund och motiv i sammandrag

Antikroppar utgör idag den viktigaste typen av läkemedel som utvecklas inom läkemedelsindustrin och där finner man även flera av de bäst säljande läkemedlen som finns på marknaden. En stor utmaning består dock i att ta fram antikroppar mot målproteiner som sitter i cellers plasmamembran. Oblique Therapeutics har utvecklat en unik och patenterad teknik, AbiProt®, med vilken man kan identifiera områden på dessa målproteiner i cellmembranet där antikroppar kan binda. Information kring dessa antikroppsbindande områden utgör grunden till framtagning av nya antikroppsbaserade läkemedel. Som en del av affärsmodellen ämnar Bolaget att utlicensiera prekliniska läkemedelsprogram till globala läkemedelsbolag, samt etablera samarbetsprojekt med bas i teknologiplattformen AbiProt®. Projektportföljen består av ett prekliniskt utvecklingsprogram inom kronisk smärta. Utöver detta planeras ytterligare projekt initieras under 2024 och Bolaget har ett bibliotek med indikativa positiva data för olika målproteiner. Bolaget presenterar sina program kontinuerligt för potentiella samarbetspartners och etablerade under oktober 2023 ett samarbete med ett av de största globala läkemedelsbolagen.

Bolagets fortsatta läkemedelsutveckling ställer krav på förstärkning av rörelsekapitalet, vilket ligger till grund för motivet till företrädesemissionen. För att möjliggöra fortsatt vidareutveckling av Bolagets interna läkemedelsprojekt inom smärta, ackumulera det potentiella värdet av projektportföljen genom utlicensiering samt accelerering av utvecklingen av nya läkemedelsprojekt till projektportföljen, har ledning och styrelse i Oblique Therapeutics bedömt att det är en lämplig tidpunkt att genomföra en företrädesemission, vilken vid full teckning tillför Bolaget en bruttolikvid om cirka 28,6 MSEK. Nettolikviden avses disponeras på följande:

1. Vidareutveckling av läkemedelsprojekt (61%)
     a) TRPV1-program (22%)
     b) Samarbetsprojekt med läkemedelsbolag (8%)     c) Övriga program (31%)
     Antikroppsprogram i tidigt skede inom smärta
2. Immateriella rättigheter och patent (7%)3. Driftskostnader (affärsutveckling, övriga
personalkostnader, lokaler, IT etc) (32%)

Sammanfattning av företrädesemissionen

  • En (1) befintlig aktie i Oblique som innehas på avstämningsdagen den 16 februari 2024 berättigar till två (2) teckningsrätter. Nio (9) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie av serie A.
  • Teckningskursen uppgår till 3,50 SEK per aktie. Betalning ska ske kontant.
  • Genom företrädesemissionen kan Oblique som högst tillföras cirka 28,6 MSEK före emissionskostnader.
  • Teckningsperioden löper under perioden 20 februari – 5 mars 2024.
  • Teckningsrätter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde.
  • Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ökar med högst 407 993,95 SEK, motsvarande högst 8 159 879 aktier av serie A innebärande en maximal utspädning om cirka 18,3 procent.
  • I första hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till sådana tecknare som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter. I andra hand ska tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter ske till andra som tecknat utan stöd av teckningsrätter. I den mån tilldelning fullt ut inte kan ske enligt pro rata i något steg enligt ovan, ska tilldelning ske genom lottning.
  • Personer i styrelse och ledning, större ägare samt investerare med koppling till större ägare har till styrelsen muntligen uttryckt sin avsikt att med eller utan företrädesrätt teckna till ett sammanlagt belopp om cirka 15,3 MSEK, motsvarande cirka 53,5 procent av emissionen. Avsiktsförklaringarna är inte säkerställda genom bankgaranti, spärrmedel, pantsättning eller liknande arrangemang och ingen ersättning utgår till dem som lämnat avsiktsförklaringarna.

Fullständiga villkor och anvisningar för företrädesemissionen samt övrig information om Bolaget kommer att framgå av det informationsmemorandum som beräknas offentliggöras omkring den 12 februari 2024. Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen

12 februari 2024 Offentliggörande av informationsmemorandum
16 februari 2024 Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen
20 februari – 5 mars 2024 Teckningsperiod
7 mars 2024 Offentliggörande av utfall i företrädesemissionen

Förändring av aktiekapital och antal aktier samt utspädning

Genom företrädesemissionen ökar aktiekapitalet i Bolaget med högst 407 993,95 SEK, från 1 835 972,95 SEK till 2 243 966,90 SEK, genom utgivande av högst 8 159 879 aktier av serie A. Antalet aktier ökar därmed från 36 719 459 till högst 44 879 338 aktier. För befintliga aktieägare som inte deltar i företrädesemissionen innebär detta vid full teckning en utspädningseffekt om cirka 18,3 procent av kapital och röster i Bolaget.

Rådgivare

Eminova Partners Corporate Finance AB och Redeye AB är finansiella rådgivare till Oblique i samband med företrädesemissionen. MAQS Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Eminova Fondkommission AB agerar emissionsinstitut till Oblique i samband med företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mats Jonasson, CFO

Tel: 0768-706388

E-mail: mats.jonasson@obliquet.com

About Oblique

Therapeutics Oblique Therapeutics is a privately held Swedish biotech company developing innovative new medicines for severe diseases with a large unmet medical need focusing on pain and advanced cancer. The company uses AbiProt®, an in-house-invented, next-generation antibody platform that can generate antibodies with programmed function against the full human proteome. The portfolio comprises several antibody candidates and the small molecule OT-1096 in triple-negative breast cancer. In addition, one antibody program is run in a R&D collaboration with a clinical stage immuno-oncology company. Oblique Therapeutics makes medicines that matter to patients. https://obliquet.com/

Viktig information

Informationen i detta pressmeddelande varken innehåller eller utgör ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Oblique Therapeutics. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Oblique Therapeutics kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Oblique Therapeutics beräknar kunna offentliggöra omkring den 12 februari 2024.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Belarus, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Ryssland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier eller andra värdepapper i Oblique Therapeutics har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom i enlighet med ett tillämpligt undantag från, eller i en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Denna kommunikation distribueras och riktar sig enbart till personer i Storbritannien som är (i) professionella investerare som faller inom den vid var tid gällande Artikel 19(5) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Ordern") eller (ii) subjekt med hög nettoförmögenhet och andra personer som detta meddelande lagligen kan riktas till, vilka omfattas av Artikel 49(2)(a)-(d) i Ordern (alla sådana personer benämns tillsammans "Relevanta Personer"). Personer som inte är Relevanta Personer får inte agera på eller förlita sig på informationen i denna kommunikation. En investering eller investeringsåtgärd som denna kommunikation avser är enbart möjlig för Relevanta Personer och kommer endast att fullföljas med Relevanta Personer. Personer som sprider denna kommunikation måste själva säkerställa att sådan spridning är tillåten.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innehåller framåtriktade uttalanden som avser Bolagets avsikter, bedömningar eller förväntningar avseende Bolagets framtida resultat, finansiella ställning, likviditet, utveckling, utsikter, förväntad tillväxt, strategier och möjligheter samt de marknader inom vilka Bolaget är verksamt. Framåtriktade uttalanden är uttalanden som inte avser historiska fakta och kan identifieras av att de innehåller uttryck som ”anser”, ”förväntar”, ”förutser”, ”avser”, ”uppskattar”, ”kommer”, ”kan”, ”förutsätter”, ”bör” ”skulle kunna” och, i varje fall, negationer därav, eller liknande uttryck. De framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är baserade på olika antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Bolaget anser att de antaganden som reflekteras i dessa framåtriktade uttalanden är rimliga, kan det inte garanteras att de kommer att infalla eller att de är korrekta. Då dessa antaganden baseras på antaganden eller uppskattningar och är föremål för risker och osäkerheter kan det faktiska resultatet eller utfallet, av många olika anledningar, komma att avvika väsentligt från vad som framgår av de framåtriktade uttalandena.

Sådana risker, osäkerheter, eventualiteter och andra väsentliga faktorer kan medföra att den faktiska händelseutvecklingen avviker väsentligt från de förväntningar som uttryckligen eller underförstått anges i detta pressmeddelande genom de framåtriktade uttalandena. Bolaget garanterar inte att de antaganden som ligger till grund för de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande är korrekta och varje läsare av pressmeddelandet bör inte opåkallat förlita dig på de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande. Den information, de uppfattningar och framåtriktade uttalanden som uttryckligen eller underförstått framgår häri lämnas endast per dagen för detta pressmeddelande och kan komma att förändras. Varken Bolaget eller någon annan åtar sig att se över, uppdatera, bekräfta eller offentligt meddela någon revidering av något framåtriktat uttalande för att återspegla händelser som inträffar eller omständigheter som förekommer avseende innehållet i detta pressmeddelande, såtillvida det inte krävs enligt lag.