Pagero ingår ett nytt finansieringsavtal för att finansiera det föreslagna förvärvet av Tungsten Corporation Plc och utöka sina finansieringsfaciliteter

Detta tillkännagivande och informationen häri bedöms inte ha betydande inverkan på Pagero- koncernens resultat.

Pagero Group AB (publ) (“Pagero”) har ingått ett arrangemang varigenom Pagero emitterat seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta (”Obligationerna”) om SEK 750 miljoner (”Obligationsfinansieringen”). Obligationsfinansieringen ersätter Pagero-koncernens tidigare primära bankfinansiering. Medlen från de initiala Obligationerna kommer att användas till finansieringen av Pageros kontanterbjudande som meddelats tidigare idag om att förvärva samtliga nuvarande och framtida stamaktier i Tungsten Corporation Plc (“Tungsten”), potentiella refinansiering av Tungstens befintliga skuld och till Pagero-koncernens allmänna företagsändamål.

Obligationsfinansieringen tillåter Pagero att emittera ytterligare Obligationer (med förbehåll för långivarnas samtycke och deltagande) om ytterligare SEK 750 miljoner. Nettomedlen från dessa ytterligare Obligationer kan användas till potentiella framtida förvärv och allmänna företagsändamål för dessa förvärvade bolag.

Obligationerna löper med en årlig räntesats motsvarande summan av (i) STIBOR (1.00% minimum) och (ii) 6.70% per år för räkenskapsåren 2022 och 2023 och 5.95 % per år för räkenskapsåren därefter. Pagero och obligationsinnehavarnas agent har vidare åtagit sig att inleda förhandlingar om hållbarhetsrelaterad räntejustering, genom vilken räntan kan justeras nedåt med 0,10 procent om vissa hållbarhetsmål, som ska överenskommas, uppnås. Villkoren för Obligationsfinansieringen innehåller sedvanliga restriktiva villkor som begränsar koncernens möjlighet att uppta ytterligare finansiell skuld, avyttra tillgångar och genomföra utdelningar.

Finansieringen har tillhandahållits av Ture Invest AB, en ledande skuldfond i Norden. Obligationerna förfaller till betalning i början av maj 2026.

Bengt Nilsson, VD på Pagero, kommenterade idag:

“Vi välkomnar vår nya finansieringspartner och ett samarbete som förväntas snabbspola oss mot vår vision om att bli världens största nätverk för automatiserad och säker affärskommunikation. Detta skapar en stark finansiell grund för att lyckas med vår kommunicerade tillväxtplan såväl som för genomförandet av potentiella förvärv”

Martin Torell, Partner på Ture Invest AB, kommenterade idag:

“Vi gläder oss över att ha stöttat Pagero med bland annat finansieringen av sitt föreslagna förvärv av Tungsten, som vi anser vara en transaktion med solid strategisk grund. Vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Pagero och dess huvudsakliga aktieägare Summa Equity, som vi tidigare har genomfört ett flertal hållbarhetsrelaterade förvärvsfinansieringar med.”
 

Certified adviser

Erik Penser Bank är Certified Adviser och nås på +46 (0) 8-463 83 00 och certifiedadviser@penser.se.
 

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Nilsson, CEO

Bengt.nilsson@pagero.com

Jan-Olof Ohlsson, CFO

Jan-olof.ohlsson@pagero.com
 

Om Pagero

Pagero erbjuder ett Smart Business Network som kopplar ihop köpare och säljare världen över för automatiserad och säker kommunikation av affärsdokument (t.ex. ordermeddelanden, fakturor och betalfiler) i enlighet med lokala regler. Pageros öppna nätverk, i kombination med ett stort utbud av appar, hjälper företag att effektivisera sina köp- och säljprocesser samt dra nytta av korrekta och tillförlitliga data. Vårt erbjudande är globalt och är oberoende av företagsstorlek, bransch och affärssystem. Läs mer på www.pagero.se.

Pageros aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamn PAGERO med ISIN SE0016830517.