Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag

Polar Structure AB och Train Alliance Sweden AB (publ) bildar gemensamt markbolag, Polar Land AB, samt inleder strategiskt samarbete inom ramen för en hållbar utveckling av logistik och infrastruktur.

Samtidigt förvärvar Polar Structure AB genom Nordic Distribution Centers AB, NDC, 120 000 kvm mark avsedd för logistikutveckling. De två affärerna omfattar sammanlagt 320 000 kvm detaljplanerad mark varav 200 000 kvm ingår i Polar Land.

Polar Structure AB, nedan ”Polar” och Train Alliance Sweden AB, nedan ”TA” har under en längre tid fört samtal om möjliga samarbetsformer.

Polar är ett svenskt bolag som utvecklar och långsiktigt äger infrastruktur med tydligt fokus på hållbarhet. Polar har ett tydligt helhetsperspektiv inom ramen för infrastruktur och hållbarhet. Polar är verksamma inom järnväg, logistik, batterilagring och laddningsinfrastruktur samt digitalisering och förnyelsebar energi.

Polar utvecklar och äger bolag som kan bidra till den omställning världen står inför samt agerar som långsiktig ägare till den infrastruktur som kommer att krävas.

Polar möjliggör omställningen genom att aktivt utveckla och finansiera dessa infrastrukturrelaterade tillgångar.

TA utvecklar infrastrukturrelaterade tillgångar i form av att projektera och förvalta kompletta järnvägsanläggningar på strategiska lägen, med visionen att alla järnvägsfordon ska kunna nyttjas maximalt samt ser behovet att ständigt sträva mot att all utveckling sker hållbart. TA har strategisk mark i Sverige motsvarande 2.000.000 kvm för utveckling av hållbar infrastruktur.

Polar och TA har därför tillsammans skapat Polar Land, som indirekt genom förvärv av fastighetsägande bolag och förvärv av mark, förvärvat ett område om drygt 200 000 kvm i området Brista och Krogsta i Sigtuna kommun. Genom det gemensamt ägda bolaget Polar Land ökar TA sin ägarandel av fastigheterna i området från ca 45% till 49% emedan Polar äger resterande 51%.

”Vi har under lång tid följt TA och jag är imponerad över den kunskap bolaget besitter när det kommer till utveckling av svensk järnvägsinfrastruktur. Vi har varit ägare i TA i många år och jag är övertygad om att vi i och med Polar Land kommer lägga grunden till ett nära samarbete med TA som kommer skapa förutsättningar för fler samarbeten inom såväl logistik som infrastruktur i sidosystemen.

 Klimatomställningen kräver samarbete och viljan att förändra på riktigt. Kan vi öka transporter på järnväg som i sig är positivt klimatpåverkande, då tågets klimatpåverkan är betydligt lägre än traditionella vägtransporter idag, i kombination ed fokus på digitalisering och hållbar energi så uppnår vi många positiva effekter samtidigt. Polar har en klar vision om att bidra till omställningen genom att koppla ihop och på ett klokt sätt nyttja olika tekniska lösningar med hållbar energi och mätbarhet. Jag är övertygad om att företag kommer se det som en konkurrensfördel vid nya etableringar.

Vi har tydliga ambitioner att transporter från vårt framtida logistikområde dessutom skall ske via eldrivna fordon vilket gör att vi kommer bygga storskalig snabbladdningsinfrastruktur som med hjälp av lokalproducerad el och batterilagring skapar ett robust och resurseffektivt system. I och med det skall vi i möjligaste mån inte belasta det hårt ansträngda elnätet mer än nödvändigt samtidigt som vi bidrar till att möjliggöra elektrifiering av fordonsflottorna, säger Tobias Emanuelsson, VD Polar Structure AB.

I och med den nu lagakraftvunna detaljplanen kommer Polar Land börja sondera marknaden för etableringar. Målsättningen är att under 2022 påbörja en eller flera etableringar. 

Den inom Polar Land ägda marken förväntas vara fullt utvecklad i slutet av 2026.

Bolagets intention är att söka ytterligare markförvärv i såväl Sverige som i Norden och Europa.

”Samarbetet med Polar är mycket fördelaktigt för TA på flera sätt, dels ökar vi vårt markägande i Sigtuna-området procentuellt sett, samtidigt frigör vi en del av vårt kapital vilket ger förbättrad likviditet. Vår verksamhet renodlas och vi kan fokusera mer på vår utveckling av järnvägsanläggningar. Ökat fokus och förbättrad likviditet ger möjlighet att driva fler projekt samtidigt. Utöver mer kunskap och skapande av hållbara energilösningar får vi med Polar en samarbetspartner som kan utveckla de delar av markområdet som inte behövs för våra järnvägsanläggningar och jag är övertygad om att vi tillsammans ökar möjligheterna till att utveckla markområdet på bästa sätt”, säger Otto Persson, Styrelseordförande Train Alliance

För ytterligare information, kontakta:

Otto Persson

Styrelseordförande

Train Alliance Sweden AB (publ)

Telefon: +46 733734474

Mail: otto.persson@trainalliance.se

Tobias Emanuelsson   

VD

Polar Structure AB

Telefon: +46 738391810

Mail: tobias@polarstructure.se