PromikBook AB avnoteras från Spotlight

Pressmeddelande 2020-01-31

(for English version, please see below)

Spotlight har efter ansökan från PromikBook AB (Bolaget) beslutat att avnotera Bolagets aktie (PB). Sista dag för handel i Bolagets aktier är den 14 februari 2020.

Bolaget offentliggjorde den 31 januari 2020 kl. 8:45 pressmeddelandet ” PromikBook AB har mottagit begäran om inlösen av minoritetsaktier samt ansöker om avnotering”.

Eftersom EuroFinans tillsammans med närstående äger mer än 90 procent av samtliga utestående aktier och har påkallat inlösenförfarande av resterande aktier i PromikBook AB har Spotlight beviljat bolagets ansökan om avnotering och därav beslutat att avnotera Bolagets aktier från Spotlight.

Spotlight
08-511 68 000
E-post: trading@spotlightstockmarket.com

Om Spotlight

Spotlight Stock Market är handelsplats som vill göra det enklare och tryggare och synligare för tillväxtbolag att bli och vara noterade. Samtidigt erbjuder företaget investerare möjligheten att bli delägare i tillväxtbolag på ett enklare och tryggare sätt. Hos Spotlight Stock Market finns fler än 170 noterade tillväxtbolag från olika branscher. Spotlight Stock Market grundades 1997, har 20 anställda och huvudkontor i Stockholm. Läs mer på www.spotlightstockmarket.com

Press release 2020-01-31

PromikBook AB is delisted from Spotlight

Spotlight has due to a request from PromikBook AB (the company) decided to delist the company’s share (PB). Last day of trading in the company’s share (PB) is February 14, 2020.

The company published on January 31, 2020 at 8:45 the press release ”PromikBook AB har mottagit begäran om inlösen av minoritetsaktier samt ansöker om avnotering”.

Since EuroFinans together with related parties own more than 90 percent of all outstanding shares in PromikBook AB and has initiated compulsory acquisition procedure for the remaining shares, Spotlight has decided to delist the company’s shares.

Spotlight Stock Market 
+ 46 8-511 68 000  
E-mail: trading@spotlightstockmarket.com 

 

About Spotlight 

Spotlight Stock Market is a market place that wants to make it easier, safer and more visible for growth companies to become and be listed. The company also offers investors the opportunity to become shareholders in growth companies in an easier and safer way. At Spotlight Stock Market there are more than 170 listed growth companies from different industries. Spotlight Stock Market was founded 1997, have 20 employees and head office in Stockholm. Read more at www.spotlightstockmarket.com