The Single Malt Fund AB (publ.) publicerar Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 1 januari – 31 december, 2019

Styrelsen och den verkställande direktören för The Single Malt Fund AB (publ.) (Bolaget) har avgett fondkoncernens bokslutskommuniké, och medelst detta pressmeddelande vill offentliggöra detsamma. 

Bolaget har under 2019 emitterat kapitalandelsbevis på NGM, Nordic Growth Market. Per den 31 december har emissionen inneburit 2,3 miljoner EUR. Totalt planeras emissionen att omfatta kapitalandelsbevis uppgående till EUR 25 miljoner. Ytterligare en emission kommer att genomföras under första halvåret 2020. 

Verksamheten i dotterbolaget på Irland har under första halvåret startat. I takt med att verksamheten har startats upp, har ett varulager med whisky börjat att byggas upp. Sammanfattningsvis kan konstateras att industrin tagit emot bolaget på ett positivt sätt, på det vis att Bolaget dels fått allokering, alltså tilldelning av limiterade utgåvor/buteljeringar, dels fått en mycket god handelsmarginal på inköpen som skett. Bolaget har under 2019 skrivit distributionsavtal med cirka 70% av den relevanta whiskyindustrin i Skottland, och cirka 80% av densamma i Irland. Handelsmarginalen bolaget erbjudits på inköp överstiger den prognostiserade marginal som bolaget räknat med. Vidare har andrahandsmarknaden för whisky har som väntat fortsatt utvecklats positivt.

Bokslutskommunikén i sin helhet bifogas detta pressmeddelande, och publiceras även på fondens hemsida: www.thesinglemaltfund.com från kl. 15:30, 31 januari, 2020. 

För ytterligare information, kontakta:
VD, Christian Svantesson 
e-post: 
christian.svantesson@thesinglemaltfund.com

eller

CFO, Patrik Norgren
e-post: 
patrik.norgren@thesinglemaltfund.com